font

Enige med Sanner, men advarer mot geografisk slagside

Agder kartI april vedtok fylkestingene i begge Agderfylkene å gå i forhandlinger om å utvikle Agder til en felles region. Forhandlingsresultatet ventes i oktober. Bakgrunnen er regjeringens forslag om å slå sammen fylkene til ca. 10 folkevalgte regioner.

Dette er vi enige i, sier lederne av henholdsvis Listerrådet og Lindesnesrådet ordfører Arnt Abrahamsen og ordfører Helge Sandåker, men diskusjonen må ikke bare dreie seg om aksen Kristiansand - Arendal

Når det skal etableres en ny folkevalgt enhet som skal være representativ, tilstedeværende og operativt i et stort, sammenslått Agderfylke, vil lokalisering være et sentralt tema. Ulike problemstillinger knyttet til lokalisering har vært en rød tråd gjennom det meste av lokaliseringsdiskusjonene her på Agder, og stort sett har vi her vest for Kristiansand vært lydhøre tilskuere til debattene. Denne saken er imidlertid så viktig for samfunnsutviklingen i hele fylket, at flere argument og synspunkt må synliggjøres.

Et overordnet mål for en ny folkevalgt region, er å ivareta nærheten til innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere på en god måte. Når vi understreker dette, er det fordi dette blir en særlig utfordring for et samlet Agderfylke, som får stor utstrekning og en svært variert nærings- og bosettingsstruktur. Det er derfor viktig at både tilgjengelighet og distriktsmessige forhold blir sterkt vektlagt.

Både geografisk, demografisk og kommunikasjonsmessig er Kristiansand det naturlige valget som regionhovedstad. Her bør hovedadministrasjonene for både fylkesmannsembetet og for den folkevalgte Region Agder legges.

Plassering av hovedadministrasjonene i Kristiansand vil ha mange fordeler. Oppsummert er de mest åpenbare:

  • Nærhet og tilgjengelighet for innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere.
  • Regional balanse mh.t sysselsetting, kompetanse og perspektiv på regional utvikling.
  • Transportmengde og klimakonsekvenser.
  • Kostnadseffektivitet.
  • Tilgjengelighet og samkjøring i forhold til sentrale myndigheter

Tallmessige betraktninger underbygger dette:

  • Det bor i dag 183 000 innbyggere i Vest Agder og 117 000 i Aust Agder.
  • Alle kommunene i Vest Agder må gjennom Kristiansand for å komme østover mot Arendal.
  • Flere av kommunene i Aust-Agder har kortere kjøretid til Kristiansand enn til Arendal: de 4 Setesdalskommunene, Iveland, Birkenes og Lillesand.
  • Alle Listerkommunene, med unntak av Sirdal har i dag en kjøretid på ca. 1,5 timer til fylkessenteret Kristiansand. Til Arendal må det påregnes ca. 2,5 timer, mens det fra Sirdal trengs ytterligere 0,5 time.
  • Dersom det skal benyttes offentlig kommunikasjon fra Listerkommunene blir reisetiden til Arendal omkring 7 timer. For Sirdals del må det overnatting til.

Konklusjonen er at tyngden av folk og næringsliv i region Agder vil ha en betydelig kortere kjøretid til Kristiansand, enn til Arendal. Utfordringen vil bli den samme for ansatte i fylkeskommunen som skal oppsøke kommuner/næringsliv.

Det er flere funksjonelle og operative hensyn som skal ivaretas når man skal innrette den nye folkevalgte regionen. Mye vil være det samme som man i dag prøver å ivareta, men i den nye vil bl.a. den sterkt økte geografiske utstrekningen kreve mer oppmerksomhet på nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere.

Vi vil advare mot at dette skal bli en dragkamp mellom Kristiansand og Arendal.

Kontaktpersoner
Listerrådet: leder Arnt Abrahamsen, tel. 906 43 188
Lindesnesrådet: leder Helge Sandåker, tel. 905 43 187