font

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge

Miljøstyringssystemet forutsetter at kommunens arbeid med miljøhensyn ikke skal ligge i en egen plan, men integreres i de ulike drifts- og sektorplanene. Det betyr at rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge belastninger på ytre miljø må  bygges inn på samme måte.

Det er viktig at oppmerksomheten om miljøhensyn økes og vedlikeholdes i organisasjonen. Det skjer gjennom gode planer og rutiner, men vel så viktig er den løpende diskusjonen blant ansatte. På samme måte som økonomi og sjukefravær er faste tema for avdelings- og ledermøter, må status for ytre miljø også være det. Dette kan langt på vei sikres gjennom at kommunens miljøpolitikk tydelig sier at dette er et satsingsområde. Videre er stillingsinstrukser, lederopplæring og oppfølging av de ansatte gode virkemidler.

Planer og tiltak for lavere risiko

I en plan blir ulike tiltak satt i system ut fra kommunens miljømål og tiltang på ressurser (økonomi, tid, personell, kompetanse m.m.) Målet er å redusere risikoen for miljøbelastning på en mest mulig rasjonell måte. Med andre ord, ikke gjøre alt på ei gang, men gjøre det viktigste først.

Les mer

Byggningsdrift - miljøfarer og tiltak

Kommunen rår over en stor byggningsmasse, slik som skole, svømmebasseng, eldresenter og kommunehus. Ved drift og vedlikehold av disse, kan det oppstå fare for forurensning av ytre miljø.

Les mer

Kommunens miljøpolitikk

Politiker dameMålene som kommunen setter seg på miljøfeltet skal være forankra i en overordna strategi, en miljøpolitikk. Med en tydelig politikk er det enklere for kommunen å gjøre de riktige prioriteringene og veivalgene.

Les mer

Park og anlegg - miljøfarer og tiltak

Kommunen har ansvar for ulike grøntanlegg, ofte tilknytta offentlige bygg som skoler, barnehager, sykehjem og kommunehus. Ansvaret kan også gjelde gravplasser og området rundt kirkebygg, dersom dette ikke er tatt hånd om av lokalt fellesråd.

Les mer

Bilpark - miljøfarer og tiltak

Kommunens bilhold og -bruk skaper noen situasjoner der forurensning av ytre miljø kan oppstå. Ulike tiltak er nødvendig for å redusere risikoen for at slike skader oppstår.

Les mer

Risiko for forurensning fra kommunal drift

En hver kommune har ansvar for å levere et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere. Til hver tjeneste kan det knytte seg ulike farer for negativ miljøpåvirkning. Det er derfor en omfattende oppgave å kartlegge miljørisiko og legge planer for å redusere farene for skade på miljøet.

Les mer

Fordeling av miljøansvar, -oppgaver og -myndighet

Rådmannen har det overordna ansvaret i kommunen. Det gjelder også for kontroll med egen drift for å unngå forurensning av ytre miljø. Det varierer mellom kommuner hvordan det praktiske ansvaret ellers er fordelt i organisasjonen. Som internkontrollforskrifta understreker, er det nødvendig at fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet er dokumentert skriftlig.

Les mer