font

Bilpark - miljøfarer og tiltak

Kommunens bilhold og -bruk skaper noen situasjoner der forurensning av ytre miljø kan oppstå. Ulike tiltak er nødvendig for å redusere risikoen for at slike skader oppstår.

Les mer

Risiko for forurensning fra kommunal drift

En hver kommune har ansvar for å levere et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere. Til hver tjeneste kan det knytte seg ulike farer for negativ miljøpåvirkning. Det er derfor en omfattende oppgave å kartlegge miljørisiko og legge planer for å redusere farene for skade på miljøet.

Les mer

Fordeling av miljøansvar, -oppgaver og -myndighet

Rådmannen har det overordna ansvaret i kommunen. Det gjelder også for kontroll med egen drift for å unngå forurensning av ytre miljø. Det varierer mellom kommuner hvordan det praktiske ansvaret ellers er fordelt i organisasjonen. Som internkontrollforskrifta understreker, er det nødvendig at fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet er dokumentert skriftlig.

Les mer

Bakgrunn for Internkontroll ytre miljø

Lister-kommunen Kvinesdal samarbeider med Søgne og Åseral for å hindre forurensing fra egen drift. Samarbeidet handler også om å følge opp kommunens myndighet på miljøfeltet.

Les mer

Om prosjektet Lister 5

samarb 4 pilbiterKommunene i Lister, med unntak av Sirdal, har i løpet av høsten 2014 vedtatt å gjennomføre en felles utredning hvor siktemålet er å avklare mulighetene for ny kommunestruktur i regionen. Arbeidet er organisert i et prosjekt der rådmennene utgjør prosjektgruppa. Odførere og andre folkevalgte deltar i styringsgruppa.

Referat og informasjon fra arbeidet i prosjektet "Lister 5" legges ut på nett underveis.

Les mer …

Kommunens miljøpolitikk

Politiker dameMålene som kommunen setter seg på miljøfeltet skal være forankra i en overordna strategi, en miljøpolitikk. Med en tydelig politikk er det enklere for kommunen å gjøre de riktige prioriteringene og veivalgene.

Les mer

Miljømål

Fotball i_nettDet er i arbeidet med miljømålene at miljøpolitikken blir konkret. Forurensning og skade på miljø kan være mye forskjellig, fra støy og forstyrrelser i sårbare områder til utslipp av kjemikaler og forbruk av energi. Kommunens konkrete miljømål vil derfor også fortelle noe om hva kommunen satser på og synes er viktig.

Les mer

Kunnskap og ressurser for Lister 5

Kommunereform puslespillHvordan kan vi bruke kommunereformen slik at den bidrar til et bedre tjenestetilbud, økt trivsel og positiv utvikling i Lister?

Det er det sentrale spørsmålet i regionens arbeid med ny kommunestruktur. Gjennom seminarer, diskusjoner, samarbeid og innsamling av relevant litteratur og erfaringer, utvikler vi verdifull kunnskap og nettverk. På den måten legger vi grunnlag for at politikerne i regionen kan ta gode og framtidsrette valg.

I denne artikkel finner du rapporter, presentasjoner og mer fra arbeidet med kommunereformen.

Les mer …