font

Gjennom arbeid i Listerrådet staker politikere og administrasjon ut kursen for interkommunale løsninger i Lister, enten som tidsavgrensa prosjekt eller etablerte samarbeid.

Listerfondet er regionens næringsfond som bidrar med såfrøkapital og tilskudd til utvikling og nyskaping.


Listerrådet er et politisk og administrativt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder. 
Medlemmer i Listerrådet 2015-19.

Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen (ordfører i Farsund). Han leder også ordførerutvalgetRådmannsutvalget er foreberedende organ for arbeidsutvalget og rådet.

Svein Vangen 2013

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (bilde)er Listerrådets daglige leder. Han har kontor i Postgården i Lyngdal (Stasjonsgata 26). Mobil: 951 40 560

Sentrale dokument

Postadresse

Listerrådet, Kvinesdal rådhus, Nesgt 11, 4480 Kvinesdal

De seks ordførerne i Lister utgjør ordførerutvalget. De har møter med jevne mellomrom, som oftes noen dager etter rådmannsutvalget.

Listerrådets leder er også leder for arbeidsutvalget. For perioden 2015-19 er det Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund. 

Ordfører Kommune
Arnt Abrahamsen    Farsund
Jan Sigbjørnsen Flekkefjord
Margrethe Handeland Hægebostad    
Per Sverre Kvinlog Kvinesdal
Jan Kristensen Lyngdal
Thor Jørgen Tjørhom            Sirdal

 

 

Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. En viktig oppgave for rådmannsutvalget er å forberede saker som seinere tas opp i arbeidsutvalget.

Camilla Dunsæd (Kvinesdal) leder rådmannsutvalget.

Medlemmer

Rådmann Kommune
Vidar Torsøe  Farsund
Bernhard Nilsen   Flekkefjord
Ivan Sagebakken      Hægebostad
Camilla Dunsæd Kvinesdal
Norman Udland Lyngdal
Inge Stangeland Sirdal

Nord Link vindkraft vannmagasin StatnettLister utmerker seg som storprodusent av fornybar energi med betydelig magasinkapasitet og som kraftknutepunkt til kontinentet. Utvekslingskabelen (NorNed) som strekker seg fra Feda i Norge til Eemshaven i Nederland knytter oss direkte til det europeiske kraftmarkedet. Statnett har oppretta en egen nettside for nettoppgraderingene i Lister samt etableringen av utvekslingskabel (NordLink) mellom Flekkefjord og Wilster i Tyskland.

Listerrådet arbeider målretta for å utvikle regionen som en attraktiv tilbyder av grønn energi og balansetjenester til markeder på begge sider av Skagerrak.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 913 12 402)

Tog full fartGjennom den såkalte Listerpakken har regionen fått et helt nytt vegsystem. Listerrådet har vært et viktig redskap i denne langsiktige satsinga.

Kommunikasjon står fremdeles høyt på sakslista, men ikke bare i form av vegtrafikk. Utbygging av båndkapasitet, forsyningslinjer for kraft og togtilbudet langs Sørlandsbanen er andre tema av stor felles interesse.

Prosjekt i Lister

Samarbeidet i Lister har initiert mange prosjekt. I noen deltar alle seks kommuner, og i andre er det naturlig at færre deltar. Prosjektene oppstår når samarbeidet avdekker nye muligheter eller problemer som må løses. Listerrådet vektlegger at kompetanse og kunnskap fra prosjektene forblir i kommunene når prosjektene avsluttes.

Nedenfor finner du et utvalg av artikler fra prosjektene i Lister.

Tema i prosjektet

I prosjektet Lister klima og miljø arbeidet regionen med:

Lister klima og miljø var et pilotprosjekt støtta av Miljøverndepartemenet
og Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet blei avslutta i mai 2013.

Delprosjekt/initiativ:


Miljøvern- og klimaarbeid i kommunene handler i stor grad om hvordan lokalsamfunnet kan legge gode planer og disponere arealene fornuftig.

Flere artikler om areal og plan finner du nedenfor.

I Lister er det tre prosjekt som omhandler forurensning:

Flomodeleggelse HokksundI prosjektet Lister klima og miljø arbeider vi med å realisere tiltaka i regionens Energi- og klimaplan. Vi er opptatt av to sider ved klimaarbeidet, nemlig:

 • Redusere utslipp av klimagasser, slik at klimaendringene blir minst mulig
 • Tilpasse samfunnet til de klimaendringene som allerede er underveis

Vi må erkjenne at klimaet er i endring. Vi må forstå hva det dreier seg om. Og vi må ta valg! Valg som ruster oss mot ulike konsekvenser av et endra klima.

Klimatall for Lister
Klima - fagstoff og ressurser

Null drepte og null varig skadde i trafikken = Nullvisjonen

Dette er et bilde av en ønsket fremtid. Det er et mål som ikke kan nåes gjennom fysiske tiltak alene. Holdningsskapende arbeid er et viktig satsingsområde for Nullvisjonen i Lister.

Kontaktinfo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: 905 55 947
   Mer info på nett
Nyheter fra Nullvisjonen i Lister
Nullvisjonen Agder
 

Samarbeid puslespill pinnemennEt prosjekt initiert av Listerrådet. Skal kartlegge plan- og analysearbeidet i kommunen og se på muligheter for samarbeid og samordning.

Fikk i 2013 tilskudd fra Fylkesmannen i Vest-Agder (Kommunale fornyings- og omstillingstiltak).

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., daglig leder i Listerrådet (95 14 05 60).

Nettverket er for folk som arbeider med planlegging i Lister, først og fremst i kommunene. Andre instanser som er representert er Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og NVE. Se oversikt over medlemmer her.

I Plannett Lister har vi flere fagsamlinger i året og holder hverandre jevnlig oppdatert via infobrev per epost.

Om du har interesse av å være med i Plannett Lister, send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. i Listerrådet.

miljovern knapp_gronnHvordan kan vi gjøre miljøbelastninga fra kommunens drift mindre? Hvordan kan vi i sette oss fornuftige miljømål? Og hvordan involverer vi kommunens ulike sektorer og avdelinger for å oppnå målene? 
Dette er spørsmål som kommunen Søgne, Kvinesdal og Åseral samarbeider om i prosjektet "Internkontroll ytre miljø".


Prosjektet kom i gang etter et tilsyn fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Det avdekka at kommunene ikke hadde tilstrekkelig system for internkontroll med hvordan kommunens drift påvirker det ytre miljø. I samarbeid med prosjektet Lister klima og miljø i Listerrådet, har kommunene arbeidet med å utvikle et bedre system for å ivareta dette.

Å styre mot mål
§ 3 i Internkontrollforskriften definerer:

"Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen."

Det er lett å tenkte at internkontroll kun handler om skjema som skal avkrysses og kjedelige rutiner. Stortingsmeldinga Stat og kommune - styring og samspel fra 2012 vektlegger imidlertid at internkontroll er en kontinuerlig prosess som må tilpasses den enkelte kommune. Like mye som kontroll, handler det om styring og om å oppnå mål:

"Internkontroll er dei systema og og rutinane som administrasjonssjefen etablerer for å sikre tilstrekkeleg styring, måloppnåelse og regeletterleving" 

Miljøstyringssystem
Kommunene Søgne. Åseral og Kvinesdal har valgt å utvikle sitt miljøstyringssystem rundt § 5 i Internkontrollforskriften. Det er særlig punktene 4-8 i denne paragrafen som er interessante. De setter krav til at et skriftlig miljøstyringssystem skal inneholde:

 1. Miljømål
 2. Fordeling av miljøansvar, -oppgaver og -myndighet i organisasjonen
 3. Vurdere farer, problem og risiko for forurensning i kommunens drift
 4. Lage planer og gjøre tiltak for å redusere risiko
 5. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge miljøbelastning
 6. Oppfølging av miljøstyringssystemet

Det er disse seks trinnene kommunene bygger sitt miljøstyringssystem på. Lenkene til hvert trinn leder til beskrivelse av hvordan dette kan utvikles og tilpasses den enkelte kommune.

Folk og folkevalgte
Å gjøre miljøtiltak er ikke kun for spesielt interesserte. Det er et arbeid som inkluderer heile kommunen, og ikke bare klassiske ildsjeler med "de rette miljømeningene". De aller fleste synes det er meningsfyllt å ta vare på omgivelsene, naturmiljøet og unngå skade på liv og helse. Det må miljøarbeidet i kommunene ta hensyn til og utnytte.

Når kommunen legger ned ressurser for å bli mer miljøvennlig kan det komme i konflikt med andre hensyn. Lokale miljøtiltak blir raskt lokal politikk. Det aller beste utgangspunktet for et miljøstyringssystem er derfor en tydelig kommunal miljøpolitikk. Den har de folkevalgte ansvar for å engasjere seg i og utvikle!

I delegasjonsreglement for Åseral kommune heter det for eksempel:

"Kommunalutvalet er overordna miljøutval. Utvalet har det overordna og heilskaplege ansvaret for kommunen sin miljøpolitikk."

Samspill
Et heilhetlig system for internkontroll for ytre miljø i kommunal drift integrerer med andre ord både det administrative (ansatte i kommunen) og det politiske feltet (folkevalgte). Dette er illustrert i figuren nedenfor.

MSS admin_og_politisk_loep

Det er de folkevalgtes oppgave å utforme en miljøpolitikk for kommunen. Det er denne som heile miljøstyringssystemet bygger på. Miljøpolitikken vil særlig påvirke konkrete miljømål (pkt 1) som kommunen setter. Den er også retningsgivende for planer og tiltak, jf pk 4.

Kontakt
Har du spørsmål om prosjektet Interkontroll ytre miljø, ta kontak med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. i Åseral kommune eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., prosjekleder i Listerrådet.


 

Kommunene i Lister, med unntak av Sirdal, vedtok høsten 2014 å gjennomføre en felles utredning for å avklare mulighetene for en ny, felles kommune. Det er satt sammen en politisk styringsgruppe med tre representanter fra hver kommune. Rådmennene i de 5 kommunene utgjør prosjektgruppen og møter på alle styringsgruppemøter.

Daglig leder i Listerrådet, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., er prosjektleder.

Les mer om prosjektet Ny kommunstruktur i Lister - "Lister 5".

Samarbeid i Lister for rask og ressurseffektiv utbygging av E39.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

pdfPresentasjon fra informasjonsmøte i desember 2015

Kommunene i Lister samarbeider godt på byggesaksfeltet. Her på Lister.no har vi samla en del felles ressurser og fagstoff.

Byggeregler, blanketter og skjema
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har samla relevante regler, veiledninger og hjelpemidler på ett nettsted, nemlig byggregler.dibk.no

Lister byggsakstilsyn

Tilsyn for heile Regionen. Kontorplass på Tonstad i Sirdal kommune.
Les mer om Lister byggesakstilsyn

De fem kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund har felles barneverntjeneste, kalt Lister barnevern. Formålet med samarbeidet er:

 • skape en best mulig barneverntjeneste for kommunenes innbyggere
 • sikre en god kvalitet på tjenesten
 • større fagmiljø skal bidra til å styrke kompetansen, sikre rettsikkerhet og gjøre tjenesten mer åpen og tilgjengelig for brukerne.

Samarbeidet blei etablert 1. januar 2010 og er organisert etter "vertskommunemodellen". Farsund er vertskommune og huser Lister barnevern i rådhuset. Tjenesten har også tilgjengelige kontorer i samarbeidskommunene. I Flekkefjord og Sirdal er det faste kontordager, henholdsvis mandag og torsdag. 

Barneverntjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og samarbeider således nært med helsestasjon, barnehage og skole, samt andre kommunale og statlige instanser med ansvar for barn og unge.

Mer informasjon om Lister barnevern og tjenestene som er tilgjengelige finner du på nettsidene til de respektive fem medlemskommunene eller ved å kontakte enhetsleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kommunene i Lister samarbeider med sine nabokommuner for å tilby gode renovasjonstjenester. Det skjer gjennom tre forskjellige selskap:

IRS: renovasjonsselskap for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund

HÅR: renovasjonsselskap for Hægebostad og Åseral

RFL: renovasjonsselskap for Farsund og Lyngdal

Helse er tema for et viktig samarbeid mellom kommunene i Lister. Dette er organisert i
hovedprosjektet Helsenettverk Lister med prosjektleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 959 08 916).

Særlige satsingsområder er:

Prosjekter:

ALTAS 
M4ALMO - Fremtidens alarmmottak
Gode overganger
På tvers
Trygghetspakken
Lenger i eget liv
United4Health
  TELMA - Telemedisin Agder
Connect
 Kronikergrupper i Frisklivssentralen

Interkommunalt samarbeid om helse og velferd

Fyrtårn (satsingsområder):

Mer om Helsenettverk Lister og les sakspapirer og referat fra møter. 

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 959 08 916

I Listerregionen er  vi opptatt av å sikre pårørende- og brukermedvirkning på systemnivå i saker som angår helse og velferd.  

For å oppnå dette skal Lister pårørende- og brukerutvalg:

 • være rådgivende organ for Helsenettverk Lister i de saker som drøftes i Helsenettverk Lister og som har betydning for helse- og velferdstilbudet til brukerne i regionen
 • gjennomføre møter i forkant av møtene i regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister for å gi innspill til drøftinger i Helsenettverk Lister.
 • ved forespørsel å bidra til nominasjon av medlemmer til samhandlingsprosjekter og fagutvalg/faggrupper
 • være pådriver for samarbeidsprosjekter og tiltak mellom kommuner, helseforetak og bruker- og pasientorganisasjoner 

Kontaktpersoner
Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Dokumenter

Følge lenke for møteinnkallinger og referat fra Lister pårørende- og brukerutvalg.

Helsenettverk Lister fikk midler fra Helsedirektoratet til prosjektet Lindring i Lister, hvor hovedformålet er å øke den regionale kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, både hos leger og hos helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Enten pasienten mottar behandling i sykehjem eller i eget hjem skal pasienter og deres pårørende oppleve å få helhetlig og verdig behandling, omsorg og oppfølging.

Det er nedsatt en prosjektgruppe sammensatt av ressurssykepleiere og palliasjonssykepleiere fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet ledes av Overlege Anneus van Lessen som jobber hovedsakelig innen lungemedisin og palliasjon ved SSHF.

Kontakt prosjektleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Fagforumet er prosjektgruppe for Lister mestringsteam og ListeRehabilitering.

Medlemmene i Fagforum mestring og rehabilitering kommer fra de seks Listerkommuner, SSHF, Geriatrisk daghospital, Sørlandets Rehabiliteringssenter, NAV og brukerrepresentanter.

Vårt formål er å legge til rette for dialog mellom fagpersoner og brukere i Lister. Erfaringer fra forumet vil på sikt kunne gi svar på om ulike samhandlingsmodeller i Lister kan være hensiktsmessige og gi et bedre tilbud til brukere og innbyggere i Lister.

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 945 08 466
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 945 08 467

Medlemmer i Fagforum rehabilitering

Innkalling og referat til Fagforum mestring og rehabilitering


 

Helsesamarbeidet i Lister er organisert i et hovedprosjekt, Helsenettverk Lister. Det består i flere delprosjekt av ulik varighet. Noen er avsluttet, mens andre er i startgropa.

Aktive prosjekt

ALTAS 

Gode overganger

Lenger i eget liv  

M4ALMO - Fremtidens alarmmottak 

På tvers 

TELMA - Telemedisin Agder  

Nasjonalt velferdsteknologi-program 

 

                                     

Avsluttede prosjekt

Lister ernæring 

Lister ergoterapeut 

Lister mestringsteam 

Lister rusteam 

Lindring i Lister 

Aktiv Hverdag 

Diabetessykepleier i Lister 

ListeRehabilitering  

Nordisk forprosjekt - CONNECT 

United4Health 

     
     

Kognitiv hjerne_illustrasjonLister ergoterapeut skal bistå personer med kognitiv svikt, slik som vansker knyttet til hukommelse, problemløsning, oppmerksomhet, planlegging og utførelse av aktivitet, struktur, tidsforståelse, orientering og tempo.

I prosjektet vil vi utarbeide en modell for et interkommunalt samarbeid om en kompetanseressurs innen ergoterapi som skal sikre et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud til pasienter som har behov for relativt intens kognitiv rehabilitering over tid.

Torunn Damman NordbyLes mer om Lister ergoterapeut

Det er helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunene som kan henvise til Lister ergoterapeut, og det er utarbeidet egne kriterier og eget skjema for dette.

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 94 50 84 66)
Lister ergoterapeut, Thørsvågheimen, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

pdfFolder Lister ergoterapeut

Lister ernæring skal sikre implementering av en god ernæringsomsorg i tråd med anbefalinger og forskrifter i helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet er avslutta. Prosjektkoordinator var Elizabeth Andersen.

Mennesketaarn mestring

Lister mestringsteam skal bidra til å styrke den enkeltes selvfølelse og evne til å klare seg selv lengst mulig.

Teamet samarbeider med kommunene om å tilby ulike former for veiledning, kurs og temadager omkring livsstil og helse for å øke den enkeltes evne til å mestre egen livssituasjon. I tillegg skal Lister mestringsteam legge til rette for og bidra med kompetanseoverføring til brukere, pårørende og helsepersonale.

Lister mestringsteam vil ha fokus på diabetes og kols i prosjektperioden august 2012 til juni 2013.

Kontakter
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., prosjektleder og diabeteskoordinator. Tlf: 945 08 467
Camilla Gabrielsen, kolskoordinator. Tlf: 945 32 863


Prosjektet handler om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det er et samarbeid mellom alle de seks kommunene i Lister.

Overordnet mål er at innbyggerne skal få muligheten til å være "Lenger i eget liv". Med dette menes at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Midlene er tildelt via utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

pdfProsjektplan 2014: Lenger i eget liv

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal og Lyngdal innen fyrtårnsatsingen "Psykisk helse og Rus". På Tvers - prosjektet skal jobbe med forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge på ungdomsskoletrinnet.

Mer info kommer.

Eldre dame pelargonium

Aktiv Hverdag er et bevisstgjørende og endringsfokusert gruppetilbud som i utgangspunktet rettet seg mot personer med nevrologisk sykdom eller skade. Avslutningsvis tilsier erfarignen at for å delta er ønske om endring mer relevant enn diagnosen i seg selv.

Aktiv Hverdag tar utgangspunkt i den norske versjonen av programmet Lifestyle Redesign. Det ble utviklet for at kommunene i Listerregionen, og kommuner i landet for øvrig, skal ha et godt og aktivt dag- og aktivitetstilbud til aktuell brukergruppe som har behov for hjelp til å komme i gang med en mer aktiv hverdag. Tilbudet er tverrfaglig og det er utviklet i Helsenettverk Lister med midler fra Helsedirektoratet, Nevroplan 2015. Prosjektet har pågått fra oktober 2012 til desember 2014. I artiklene under kan du lese om organisering av prosjektet, om brukererfaringer og sluttproduktet som ble utarbeidet i 2014: "metodehefte for Aktiv Hverdag. 

 

Kontakt:

Samhandlingskoordinator Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alle de 30 kommunene i Agder er invitert med i neste fase - innføringsfasen, i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lister-kommunene som har vært med i utprøvingsfasen fra 2013-2016, har rolle som ressurskommuner for nye kommuner som skal innføre velferdsteknologi.

Kommunene i Agder skal nå samarbeide om det overordnede målet om at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Rehab-illustrasjonProsjektet gikk fra 2011 til 2014. I første fase (2011/2012) gjennomførte daværende prosjektleder, Cathrine Welde Lundegaard, basisopplæring i rehabilitering i 5 av 6 Lister-kommuner.

I andre fase bygget vi videre på dette og utviklet kurspakke i geriatrisk rehabilitering. Den bygger på tilbakemeldinger gitt etter gjennomført basisopplæring i den enkelte kommune. Behovet bestod i spesifisert kunnskap om rehabilitering innen geriatrien og også behov for praksis på området. Denne kurspakken ble i løpet av våren 2013 gjennomført i 4 av 6 Lister kommuner.

I tredje fase tok vi skrittet videre og utviklet et e-læringskurs i geriatrisk rehabilitering for hele Helse Sør-øst. E-læringskurset ble lansert i september 2014.

Kontakt
Prosjektleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Samhandlingskoordinator Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Prosjektet M4ALMO skal utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for  fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger samt telefonhenvendelser fra hjemmeboende. Prosjektet vil gi et viktig bidrag til fremtidens eldreomsorg ved å muliggjøre en trygg alderdom i eget hjem og sikre en kunnskapsplattform for fremtidige regionale piloter på alarmmottak i nasjonal regi.

Prosjektet M4ALMO er et interregionalt prosjekt støttet av Regionale forskningsfond (RFF).

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

EU-prosjekt om kompetanseheving av helsepersonell innen velferdsteknologi. Partnere fra UK, Spania, Nederland, Danmark og Norge.
Mer informasjon her: The ALTAS project

Kontaktperson i Lister: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Finansiering: ALTAS-prosjektet er en del av EU-programmet ERASMUS+

Erasmus logo

CONNECT er et felles nordisk prosjekt med totalt 10 kommuner fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge samt representanter fra landenes stat og kommunesammenslutninger.
Målet med prosjektet er å utarbeide retningslinjer for å effektivisere utviklingen av velferdsteknologi.

Finansiering: Nordisk ministerråd og Nordens velferdssenter.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

United for Health (U4H) er et implementeringsprosjekt for digital oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus etter KOLS-forverring. Det vil si hjemme-monitorering av pasienter med KOLS.
Prosjektet er et samarbeid mellom SSHF, Agder-kommunene og UiA.

Finansiering: EU

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Prosjekter innen velferdsteknologi
og telemedisin:

ALTAS 

M4ALMO - Fremtidens alarmmottak 

 Nasjonalt velferdsteknologi-program 

TELMA - Telemedisin Agder 

Arbeidet med velferdsteknologi og telemedisin er et viktig satsingsområde i Lister. Les mer om Velferdsteknologi - fyrtårnet Lister

Kontaktperson: prosjektkoordinator Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Viktige ressurser:

Her kan du finne sakspapirer og referater fra møter i Fyrtårn velferdsteknologi og telemedisin

Konferanser og samlinger

 Forskning

 Hverdagsteknologi

Litteraturoversikt

Er du leverandør av velferdsteknologi? Ta gjerne Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 Prosjekter innen psykisk helse og rus:

 Organiseringsmodell for rusomsorg
 Gode overganger
 På tvers (avsluttet)
Fact team Lister 

Helsenettverk Lister ønsker å være med og utvikle best mulig tjenester til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk i Lister. For å oppnå dette er det viktig å ha fokus på samarbeidet mellom kommunene og sykehuset.

Mennesker med psykiske lidelser har ofte sammensatte behov. I mange tilfeller trenger man oppfølging fra flere tjenesteytere, herunder fastleger, NAV, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Nyttig informasjon

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (tlf: 41 687 687)

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 916 14 157)

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister Nyskaping har fått nye nettsider

 

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. 

Hilde Stroemme– er et redskap for å nå regionens kompetansemål, slik de er formulert i Listerplanen og i Strategisk næringsplan.

Selskapet ble etablert i 2003 og eies av de seks Lister-kommunene og Vest-Agder fylkeskommune.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. er daglig leder i Lister kompetanse. Hun har kontorplass i Lyngdal (Postgården, Stasjonsgata 26, 3. etasje). Telefon: 941 68 444.

Følg Lister kompetanse på Facebookfacebook