font

Hvordan få hjelp ved DPS Lister?

For innleggelse/behandling ved Distriktspsykiatrisk senter Lister (DPS Lister) kreves det som hovedregel skriftlig henvisning fra lege. Andre deler av det kommunale tjenesteapparatet, som kjenner deg godt, kan med fordel bistå legen din med utfyllende opplysninger før henvisning sendes.

DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS) LISTER

DPS Lister er et desentralisert spesialisthelsetilbud i psykisk helse til innbyggere over 18 år i vestre del av Vest-Agder, og dekker kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal,Hægebostad, Lyngdal og Farsund.

DPS Lister kan bistå med:

  • Poliklinisk utredning, diagnostikk og behandling.
  • Ambulant Akutt Team som vurderer pasienter etter henvisning fra lege og kan følge opp pasienter med særlig behov i hjemmet.
  • Individuelt tilpassede rehabiliteringsopplegg på dag- eller døgnbasis
  • Gruppebehandling
  • Veiledning til og samarbeid med andre deler av helsevesenet.
  • FACT

Behandlingstilbud

DPS Lister er 1 av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for Psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus HF. Senteret har eller formidler alle behandlingstilbud som den psykiatriske spesialisthelsetjenesten rår over.

DPS Lister

Samvalg handler om at vi arbeider sammen med pasienten for å finne veier til bedre psykisk helse gjennom utredning, diagnostisering, utarbeiding av individuell plan og en rekke terapiformer. Alle pasienter får sin faste behandlingsansvarlige kontaktperson, som også er kontaktperson for henvisende lege. I DPS Lister er det tre enheter med et slikt tilbud:

  • DPS Lister, psykiatrisk poliklinikk Flekkefjord
  • DPS Lister, psykiatrisk poliklinikk Farsund
  • DPS Lister Kvinesdal, døgnpost, dagavdeling, Ambulant Akutteam og FACT

 

DØGNPOST KVINESDAL

Døgnposten samarbeider tett med poliklinikkene om å gi et helhetlig spesialisert allmennpsykiatrisk døgntilbud til Listers befolkning. De fleste pasientene henvises fra lege og poliklinikk mens noen overføres fra andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Hovedfokus i miljøterapien er nettverksarbeid og vi samarbeider tett med pårørende, kommunehelsetjeneste og NAV. Pasienten er aktiv deltakende i sin behandling gjennom ukentlige behandlingsteam hvor pasient, behandler, primærkontakt og kontaktperson fra dagavdelingen deltar. Her er det også ønskelig at kontaktperson fra kommunen deltar om pasienten har sammensatte tjenester og ønsker dette. Barn spom pårørende tilbys oppfølging.

All behandling er frivillig på døgnpost. Alle får en behandler som er lege /psykologspesialist og en primær- og sekundær kontakt.

Døgnposten har brukerstyrte senger og avtalte innleggelser tilknyttet døgnavdelingen.

DAGAVDELING KVINESDAL

Dagavdelingen gir behandling til pasienter som er innlagt ved døgnposten og til polikliniske pasienter som henvises fra lege og poliklinikk. Behandlingens hovedfokus er fysisk aktivitet i form av økoterapi, styrketrening og stressmestring/mindfullness. Vi tilbyr videre kognitiv gruppeterapi med fokus på angst, unngåelse og eksponering, oppfølging av søvnutfordringer, nettverksarbeid, livsmestringsgruppe, biblioterapi, individuelle mestringsorienterte samtaler og kreative grupper.

AMBULANT AKUTTEAM

Ambulant akutteam er knyttet til døgnposten i kvinesdal og er tilgjengelig for lege/legevakt/helsepersonell 24/7 på tlf 03739

Ambulant akutteam Kvinesdal er bemannet fra kl 8.00 – 15.30 på hverdager. Utenom nevnte åpningstid er det DPS Strømme og Psykiatrisk storavdeling ( PSA ) i Kristiansand som er tilgjengelig på tlf nr 03739.

Ambulant akutteam skal være første vurderingsinstans ved henvisning til Klinikk for psykisk helse ( KPH ) for alle pasienter med akutte tilstander og behov for øyeblikkelig hjelp i akutte kriser som angst, depresjoner, forvirring/psykose og selvmordstanker. Teamet kan gi kortvarig poliklinisk oppfølging, reise ut til hjemmet, legekontor og lignende, og bistår og formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat. Teamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell med videreutdanning, psykolog og psykiater.

FACT – TEAM  LISTER  (Fleksibelt aktivt oppsøkende behandling)

FACT er et samhandlingsteam etablert av spesialisthelsetjenesten og kommuner i Lister som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. Teamet gir støtte og koordinering av tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, og tilbyr fleksible tjenester tilpasset brukernes individuelle hjelpebehov. De gir behandling over lengre tid i stedet for å overføre behandling og oppfølging til ordinære tjenester når pasienten er stabilisert.

VEILEDNING

DPS Lister har utstrakt samarbeid med ulike deler av førstelinjetjenesten. Dette samarbeidet administreres gjennom administrasjonen i Flekkefjord.

Kontakt

Distritspsykiatrisk senter Lister

Engvald Hansensvei 6, 4400 FLEKKEFJORD

Epost:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 38 32 73 70, FAX: 38 32 42 26

PSYKIATRISK POLIKLINIKK FARSUND

Poliklinikk Farsund vektlegger psykodynamisk tilnærming. Spesielt nevnes affektbevissthet og mentalisering.

Enheten gir et behandlingstilbud til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander og personlighetsforstytrrelser, både ved gruppe- og individuell behandling. Teamet har også oppfølgende behandling i gruppe på kveldstid.

Gruppebehandlinger ved Psykiatrisk poliklinikk, Farsund

*Dagbehandlingsgruppe 2 dager pr uke, mandag og torsdag kl 09.00 – 14.00

*Kveldsbehandlingsgrupper, en kveld hver uke, kl 16.30 – 18.00.

Vår erfaring er at målrettet psykoterapi, også i gruppe er krevende, men svært effektiv behandling.

Kontakt

DPS Lister, psykiatrisk poliklinikk Farsund, storgata 25, 4550 Farsund, tlf: 38 19 65 30

 

PSYKIATRISK POLIKLINIKK FLEKKEFJORD

Psykiatrisk poliklinikk i Flekkefjord tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Vi består av et tverrfaglig team som samarbeider om behandlingen. Teamet består av psykiater, lege, psykologer/psykologspesialist, spesialutdannede sykepleiere og spesialutdannet sosionom. Vi vektlegger en tverrfaglig tilnærming til pasientens problematikk.

Når pasienten er ferdig utredet tilbys den behandling tilpasset sitt behov. Dette kan være både psykoterapeutisk og medikamentelt.

Vi har ulike tilnærminger til psykoterapeutisk behandling. Flertallet av behandlerne er opplært i kognitiv terapi, men vi har også kompetanse på andre tilnærmingsmåter. Det er den enkelte pasient sin problemstilling som vil være førende for hvilken behandlingstilnærming som han eller hun får.

Vi har etter hvert opparbeidet oss spesialkompetanse på angstlidelser. I samarbeid med enheten i Kvinesdal, kan vi tilby angstmestringskurs knyttet til et bredt spekter av angstlidelser. Her tilbys eksponeringsterapi i forhold til unngåelsesadferd. Dette er en evidensbasert behandling som har vist seg å gi svært gode resultater ved angstlidelser.

Vi samarbeider med enhetene i Farsund og Kvinesdal, som tilbyr ulike behandlingstilnærminger og som pasientene kan henvises videre til.