font

Agder med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

helsedir30 kommuner i Agder er invitert med i neste fase- innføringsfasen, i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lister kommunene som har vært med i utprøvingsfasen fra 2013-2016, har rolle som ressurskommuner til nye kommuner som skal innføre velferdsteknologi.

Kommunene i Agder skal nå samarbeide om det overordnede målet om at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Helsedirektoratets Nasjonale program for velferdsteknologi går nå over i en ny fase innenfor velferdsteknologi; fra piloteringsfase og over til en innføringsfase for trygghets- og varslingsteknologi. I den anledning har alle 30 kommunene i Agder søkt «Omsorgsplan 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger» og har blitt invitert med i programmet.

Siden 2013 har både kommuner i Lister og Østre Agder i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram prøvd ut trygghets- og varslingsteknologi og arbeidet med omstilling av helse- og omsorgstjenestene. Denne utprøvningen har bidratt til utvikling av verktøy og metoder som nye kommuner kan dra nytte av slik at implementeringsarbeidet blir lettere. Disse regionen er nå ressurskommuner i det videre innføringsarbeidet.

Kommunene i Agder har gjennom etableringen av «Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi» (RKG) som er forankret i Regionplan Agder.
Gjennom RKG har Agder gått sammen om felles søknader, felles anskaffelse og felles løsninger innenfor e-helse og velferdsteknologi.

Velferdsteknologi kan bidra til at:
• Brukere får økt trygghets, selvstendighet, livskvalitet og mestring i eget liv
• Pårørende får økt trygghet og mestring av livssituasjon
• Ansatte får brukt fagkompetanse på en mer effektiv måte
• Bedre ressursutnyttelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Deltakelse i det nasjonale programmet gir kommunene i Agder viktig drahjelp og tilgang til sentral kompetanse som skal bidra til at kommunene i Agder lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del av kommunehelsetjenesten innen 2020.

Den 6.-7. juni reiser sentrale ressurspersoner fra Agder inn på første oppstartsamling i innføringsfasen.