font

Samtykke og velferdsteknologi

MH900434929

All helsehjelp baserer seg på prinsippet om samtykke. Hvis velferdsteknologi skal brukes som helsehjelp vil det prinsippet også gjelde der. Men hvordan gjennomfører man en samtykke vurdering?

Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke, jf. pasientrettighetsloven § 4-1. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Dette innebærer at pasienten må ha fått fyllestgjørende informasjon om formål, metoder, ventede fordeler og mulige farer i forbindelse med helsehjelpen.


Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen. Jo mer inngripende tiltaket er, desto strengere er kravet til sannsynlighet for at pasienten rent faktisk er tilstrekkelig informert og samtykker. 

Med samtykkekompetanse menes pasientens kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. Dette skal vurderes av helsepersonellet som yter tjenesten. Men hvordan skal dette gjøres?

I tillegg skal helsepserosnellet kunne begrunne sin vvgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skriftlig, og om mulig straks legges fram for pasienten og dennes nærmeste pårørende. Videre må helsepersonellet oppfylle journalplikten: Opplysninger om pasientens samtykke skal nedtegnes i pasientjournalen, jf. forskrift om pasientjournal § 8 første ledd bokstavene c og j.

Tidligere har Lister kommunene hatt en dialog mot Fylkesmannen og landet på bruk av ett skjema som brukes i forhold til sammtykke vurderingen, i de tilfelles fastlege / tilsynslege ikke er tilgjengelig og hvor en avgjørelse kreves i forhold til forestående helsehjelp.

Les mer: