font

Dagens løsning er ikke dekkende

digitalGjennom  prosjektene i Lister øker  utbredelsen  av  velferdsteknologi. Nye løsninger krever ny organisering og det er behov for å vurdere løsninger for fremtidens alarmmottak.

Fyrtårnet for velferdsteknologi og telemedisin har i 2014 gjennomført flere prosjekt. Som en del av satsningen på velferdsteknologi har fyrtårnet sammen med UiA gjennomført en utredning om trygghetsalarmer og alarmmottak.

Utredningen har omfattet tre ulike deler:

  1. Gjennomføre en kartlegging av dagens situasjon ved mottak av trygghetsalarmer innen Lister-kommunene 
  2. Gjøre en evaluering av mulige fremtidige løsninger 
  3. Skal gi anbefalinger til fremtidige løsninger som både omfatter organisering av tjenestene og aktuelle teknologiløsninger

Utredningen har i tillegg sett på hva som gjøres i andre Norske kommuner, i Norden og Europa. I tillegg bygger utredningen på den nasjonale ALMO-utredningen som Helsedirektoratet presenteret i Oktober 2014, sammen med sin digitaliserings strategi.

Sterk økning i bruk av velferdsteknologi:
Som en konsekvens av endringer for det analoge telefonnettet, vil det frem mot 2017 være behov for utskifting av dagens trygghetsalarm løsninger til nye digitale systemer. Samtidig må det forventes en fremtidig sterk økning i bruk av velferdsteknologiske løsninger,  der  det  også  vil  være  ulike  typer  for alarmer  og  varslinger. Disse kan til  dels  håndteres av nære pårørende, men de vil ha behov for støtte fra kommunale pleie- og omsorgstjenester. Det kan være en utfordring å få til fleksible løsninger i tråd med den enkelte brukers og pårørendes behov.

Det er behov for å vurdere løsninger for fremtidens alarmmottak:
Den gjennomførte kartlegging viser at dagens til dels ulike praksis for håndtering av trygghetsalarmer for de 6 Lister-kommunene er ikke i stand til å håndtere de fremtidigeutfordringer. Det er nødvendig å etablere andre løsninger for alarmmottak. Ved vurdering av fremtidige løsninger er det behov for å se flere kommunale oppgaver i sammenheng der det er behov for å ha en døgnkontinuering vaktberedskap. Det kan være grunn til å vurdere en mer tjenesteintegrert modell som en «helsevakt».

Regionalt alarmmottak:
Prognoser for fremtidig alarmhyppighet  som  grunnlag for vurdering av kapasitet og trafikkbelastning  tilsier  at  Lister-regionen  bør  forsøke  å  etablere  en  mer  overordnet regional funksjon for alarmmottak men med en distribuert modell som innebærer lokale løsninger innenfor visse tider av døgnet, og med lokale utrykningsteam.

Les hele utredningen her

Emneord: velferdsteknologi, almo, alarmmottak