font

"Følge-med-forskning" på velferdsteknologi

forskningUiA har utarbeidet en rapport på bestilling fra Fyrtånet i Lister for å se på effekten velferdsteknologi har som en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene.

Helsedirektoratets program for velferdsteknologi gav Lister-kommunene i oppgave å utvikle og implementere minst 50 trygghetspakker innen utgangen av 2014. Formål med "Trygghetspakken i hjemmet" - prosjektet er utprøving av «teknologi som kan gi eldre økt livskvalitet og mulighet til å mestre egen hverdag».

Evalueringen av prosjektet skjer på to måter: alle pakkene implenteres med bruk av eGevinst i tillegg blir det bruk "Følge-med-forskning" for å se på kvalitative effekter. Fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin gjennomført en anskaffelse av forskningspartner. Universitetet i Agder (UiA) vant konkurransen. Alle utviklingskommunene som deltar i programmet til helsedirektortate har valgt seg ut sine egne forsknings- og innovasjonsspørsmål. Etter dialog med UiA valgt Fyrtårnet å fokusere på «Nytteverdi for pårørende og brukere».

Forskningsarbeidet ble gjennomført med en kvalitativ tilnærming. Det er utført intervjuer i tre av de seks kommunene i Lister med totalt ti informanter. Rapporten ser på hvilke erfaringer brukere, pårørende og ansatte har med bruk av teknologi med fokus på nytteverdi. Det ble benyttet semistrukturerte intervju som tar utgangspunkt i WHO (Worlds Health Organization) sitt skjema QOL (Quality of Life – livskvalitet), intervjuguiden fokuserer på livskvalitet ved bruk av velferdsteknologi.

I prosessen har Fyrtårnet fått jevnlig tilbakemelding fra UiA på funn som er tatt med videre i utviklingsarbeidet. Fyrtårnet ser at egne ambisjoner på tid (at alt skulle gjennomføres i 2014, inklusive forskning) har gitt forskerne utfordringer med rekrutering av objekter og at objektenes tid med teknologi blir begrenset.

Funn:

  • Det var ulike erfaringer med effekten av teknologien.
    • Enkelte brukere så at teknologien ga bedre livskvalitet både for bruker selv, og også for pårørende.
    • Det var også tilfeller som ikke ga bedre livskvalitet.
  • Oppfølging i etterkant av utplassering av ny teknologi var viktig for å lykkes med implementeringen.
  • Opplæring av helsepersonell, pårørende og bruker selv viste seg også å være viktig for å oppnå effekter med bruken av teknologi

pdfRapport: "Følge-med-forskning"

Emneord: velferdsteknologi, forskning