font

Innovasjon i organisasjon

2015 innovasjonskulturBeregninger viser at arbeidsinnsatsen utgjør ca 85 prosent av nasjonalformuen og vår innovasjonsevne vurderes viktig for vekst og velferd. Generelt høyt fokus på temaet kombinert med en lav innovasjonsevne på Agder er bakteppet for oppgavens problemstilling: Hva fremmer innovasjon?

2015 Risvand master studentJens Anders Risvand skriver i sin masteroppgave at innovasjon handler om en endring og inneholder en form for nyhet som er kommet til anvendelse eller tatt i bruk.

Gjennom et intensivt og eksplorerende forskningsdesign har Jens Anders gjennomført en studie av tre innovasjonscase i kommunene på Agder. Målet hans var å finne en håndfull faktorer som fremmer innovasjonsevnen. Casene plukket Jens Anders ut ved bruk av Ryktemetoden, der KS Agder nyttes som ryktespreder. De tre casene er hentet fra:

  • Flekkefjord (innovasjonskultur),
  • Lyngdal (velferdsteknologi og "Lenger i eget liv"),
  • Songdalen (nærvær – høyt sykefravær).

I teorikapittelet trekker masterstudenten frem fire mulige perspektiv og gjør seks antakelser om hva som kan bidra til å forklare den avhengige variabelen og det vises til «match» for fem av disse antakelsene.

Mulig lærdom fra denne studien oppsummeres i fem faktorer i eget avsluttende kapittel i oppgaven:

  • Driftig ledelse, med et strategisk fokus, som er tilgjengelig og involverer seg ved behov. Tar tak i problemene før de utvikler seg til kriser og sørger for ei erskap nedover i organisasjonen. Gjerne med en entreprenør stil eller sørger for at den er bekledd av andre.
  • Teamet er tverrfaglig, med pådriveren og første linje som sentrale aktører i for øvrig dynamisk sammensatte prosjekt- og arbeidsgrupper.
  • Prosessen inneholder godt utarbeidede planer. Enkelt og små skritt av gangen med fokus på behovet, ikke løsningen. Motstanden tas på alvor. Dette gir grunnlag for en felles forståelse for utfordringene og skaper gode løsninger med bredt eierskap.
  • Omgivelsene – Nettverk og regionalt samarbeid hører med for å lykkes, men brukes for det det er verd.
  • Kombinasjonseffekten – De gjør alt dette og med den rette miksen.

pdfLes oppgaven her

Emneord: velferdsteknologi, innovasjon