font

Hvordan realisere effekter av velferdsteknologi

2015 effektTo masterstudenter har sett på hvordan gevinstrealisering kan brukes for å hente ut gevinster når velferdsteknologi brukes som tiltak inn i en organisasjon.

I sin oppgave skriver Kenneth Engelshus og Joakim Løvdal at velferdsteknologi har blitt en viktig del for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Dette er teknologi som bidrar til en tryggere og sikrere hverdag for eldre og andre med behov for tilrettelegging, uavhengig av bosted. Det kan være forskjellige teknologier, fra trygghetsalarm som den mest brukte løsningen i dag til moderne smarthusteknologier. Smarthusteknologi innebærer flere ulike velferdsteknologier og sensorer tilknyttet et system.

Studentene poengterer at detfortsatt er usikkerhet knyttet til hvilke effekter som oppstår som følge av velferdsteknologi. Derfor er det vanskelig å måle og hente ut effekter, og det er et behov for å forsterke måloppnåelsen i denne type prosjekter. En måte dette kan gjøres på er å ta i bruk gevinstrealisering

Kenneth og Joakim sin problemstilling er: «Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi?». For å svare på problemstillingen tar de utgangspunkt i litteraturen på eHelse og velferdsteknologi på den ene siden, og på den andre siden gevinstrealisering og offentlige verdier. De mener det har vært lite forskning som knytter de to områdene sammen. 

I oppgaven er gjennomført som en kvalitativ flercasestudie gjennom intervjuer og dokumentanalyse av prosjektdokumentasjon. Totalt har vi foretatt 11 intervjuer fordelt på 3 prosjekter. To av disse prosjektene finnes i Lister.

Funn i oppgaven:

 • Det er mange potensielle gevinster innenfor velferdsteknologi.
 • Det er viktig det er å dokumentere effektene som oppstår og ha en oppfølgingsplan.
 • Det er viktig å å ta i bruk en metode for å kartlegge gevinstene er viktig både før, under og etter prosjektslutt. Bruk av slike metoder gir en pekepinn på hvilke effekter som oppstår og hvor man kan forvente å oppnå dem. 
 • Erfaringer fra prosjektene viser at det kan være svært motiverende for de ansatte å ta i bruk gevinstrealiseringsaktiviteter.
  • Innspill fra de ansatte bidrar til viktig informasjon om behovet. Fordi de er eksperter på brukernes behov, og kjenner pasientene best.
  • Dermed kan de sammen med ledelse og leverandør bidra til innovasjon i sektoren ved å ta i bruk enkle gevinstrealiseringsaktiviteter, som gevinstplaner.
 • Plan over gevinstene er en essensiell del av prosjektene.
  • Hver enkelt gevinst bør knyttes opp til ansvar for måling og tiltak for oppfølging.
  • Sammen med en risikovurdering av hver gevinst.
  • Dette er noen av kriteriene for å lykkes med gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter. 
 • Det er utfordringer med gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter. Undersøkelsen bidrar med empiriske erfaringsdata som det finnes lite av både i forhold til effekter fra velferdsteknologi, og bruk av gevinstrealiseringsmetoder. Erfaringene viser hvordan de ansatte opplever gevinstrealisering, som del av sine arbeidsoppgaver i velferdsteknologiprosjekter.

Les oppgaven her

Les mer:

 

 

Emneord: velferdsteknologi, forskning , gevinstrealisering