font

Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Eksempler på tiltak som Listerfondet kan støtte er:

 • Tiltak som øker tilbudet/bredden i reiselivsnæringen/opplevelsesindustrien
 • Knoppsskyting for etablerte virksomheter
 • Tiltak som bidrar til etablering av nye "miljøer"
 • Samarbeid mellom bedrifter i regionen

Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til:

 • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
 • Nyetableringer – nye tiltak
 • Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

Tilskudd blir utbetalt i to terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.

Søknaden blir vurdert opp mot flere viktige kriterier:

 • Næringsmessig potensiale for regionen
 • Samarbeid med andre bedrifter/instanser - regional balanse
 • Rekrutteringstiltak
 • Kvinnelige andel og arbeidsplassser
 • Kompetanse i nytteperspektiv
 • Alder
 • Bidrag til entreprenørskap og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Samfinansiering
 • Internasjonalisering

Det gis vanligvis ikke støtte til oppføring av nybygg.

Mer informasjon finner du her:

pdfVedtekter for Listerfondet

pdfRetningslinjer for tildeling fra Listerfondet (sist revidert februar 2016)

 

Lister nyskaping AS og det kommunale næringsapparetet kan også bistå med mer informasjon og eventuelt veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad til Listerfondet sendes via nettløsningen på Regionalforvaltning.no.

Tildelinger februar 2017

– Mange faglig spennende og gode søknader gjorde at styret i Listerfondet måtte prioritere hardt, sier styreleder for fondet Per Sverre Kvinlaug.

I denne tildelingsrunden fordelte styret i Listerfondet kr 1,2 millioner til regionale prosjekt.

Les mer …

Tildelinger i september 2014

ServeringsteamStyret i Listerfondet hadde møte i Lyngdal 4. september 2014. Et av tiltakene som fikk støtte var Listerpaviljongen under ONS 2014 (bildet). Det ble gjort vedtak som i sum betyr tildelinger på kr 700 000.

Les mer …

Tildelinger i september 2013

sun blue skySolenergi, lokalmat, opplæring for kjøreskoler og maritim næring var tema for søknader som styret i Listerfondet behandlet på sist møte. Til sammen ble kr 710 000 fordelt på sju forskjellige prosjekt.

Les mer …

Tildeldinger august 2016

Så langt i år har Listerfondet til sammen bevilget 1.9 mill til regionale utviklingsprosjekt. Ut fra søknadene den siste tiden kan vi registrere at behovet for omstillingstiltak har økt, og det er derfor bra at vi her i Lister har et næringsfond som kan være til hjelp i vanskelige tider, sier styreleder for fondet Per Sverre Kvinlaug.

Les mer …

Tildelinger i januar 2014

PengerStyret i Listerfondet hadde møte i Lyngdal 6. februar 2014. Det var denne gangen mange, store og svært gode søknader, i alt 15 saker var til vurdering. Samlet søknadssum var på kr 2 255 000 med en totalkostnad på noe i overkant av 25 millioner. Styret tildelte kr 1 325 000, noe som tilsvarer 74 % av årets ramme.

Les mer …
 • 1
 • 2