font

Tildelinger i januar 2015

Styret i Listerfondet hadde møte i Lyngdal 29. januar 2015 og delte ut drøyt 1 million kroner til ulike tiltak i regionen.

Styret består av Per Sverre Kvinlaug (styreleder), Jan Sigbjørnsen (nestleder), Odd Arve Kvinnesland, Karl Erik Lohr, Øyvind Sjøtrø, Patricia Hartmann, Steinar Eilertsen og Anne Britt Bjørdal.

Styret gjorde følgende vedtak:

Firma/organisasjon Tiltak Tildeling (NOK)
Murmester Weissflog Kompetansebygging  10 000
Bekkereinan AS Utvidet drift  32 500
Stiv kuling AS Markedsføring  30 000
Bryggerhuset Kvinesdal AS   50 000
Handelshuset Kvinesdal SA       Sentrumsutvikling Kvinesdal  100 000
Lene Camilla Holmen Produktutvikling  75 000
Ytterdal AS Etablering av Lundevågen Havn og Næringspark 100 000
 Innovasjon Kvinesdal SA Reisemålsutvikling Kvinesdal  100 000
 Iserv Computing Forprosjekt velferdsteknologi 100 000
 Fyrlyd AS Ny forretnings- og finansieringsmodell 100 000
 Cimple Technology AS HMS-mobil - utviklingsarbeid 100 000
Lista og Lyngdal bondelag Gjødsel og biorest til biogassanlegg 50 000
Teknisk senter, Flekkefjord   150 000
Listerfondet Administrativt utviklingsarbeid 50 000
Sum   1 047 500

Listerfondet er et regionalt næringsfond, med relativt små midler til fordeling. For 2015 er rammen 1 600 000,-

En mer fleksibel tilskuddsordning
Det er et mål at hele det regionale næringsapparatet skal involveres i bruken av fondet, også når det gjelder hjelp og veiledning til søkere. Listerfondet er betegnet som et lavterskelfond, i den forstand at det skal være noe lettere tilgjengelig enn andre større næringsfond.

Den store pågangen av saker til Listerfondet har resultert i at styret til nå har funnet det hensiktsmessig å ha kun to årlige tildelingsrunder. Dette har ført til at saksbehandlingstiden for enkelte prosjekt oppleves som lang, ved at det blir for dårlig samsvar mellom søknadstidspunkt og tildelingstidspunkt. På den bakgrunnen ble det derfor besluttet å sette av noen midler for å utrede hvordan Listerfondet kan bli bedre på oppfølging av søkere, samhandling med resten av tiltaksapparatet og i neste omgang hvordan dette kan innvirke på fondets strategi og retningslinjer. Dette er i tråd med den interne gjennomgangen som også Innovasjon Norge er i gang med, og det vil derfor bli innledet et samarbeid med dem for å få til en best mulig strategiutvikling.

Svein Vangen får ansvar for å følge saken opp videre sammen med Anne Britt Bjørdal fra Innovasjon Norge.