font

Verdiskapingspotensiale for biogass

Biogass plante asfaltStore verdier skapes når problematiske avfallsprodukter blir til spennende råstoff. For eksempel kan klimavennlig biogass lages av møkk fra kyr og griser og av organisk avfall fra husholdninger. Organisasjonen Avfall Norge har gjort beregninger for hva biogassproduksjon betyr for verdiskapingen på Østlandet. Og hva den kan bety i framtida.

Total verdiskaping fra biogassproduksjonen er per i dag omtrent 0,9 milliarder kroner for Østlandet. Den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh.

Bra for klima og lønnsom butikk
Samlede utslippsreduksjoner fra dagens verdikjede for produksjon og bruk av biogjødsel og biogass på Østlandet er beregnet til 103 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Ved en karbonpris på 500 kroner pr. tonn verdsettes denne utslippsreduksjonen til vel 50 millioner kroner på årsbasis.

Mer gass, flere jobber
Årlig bidrag til bruttonasjonalproduktet og miljø fra produksjon av biogass og biogjødsel kan øke i framtiden dersom produksjonsvolumet øker. Ved en produksjonsøkning på Østlandet til 2000 GWh viser rapporten en samlet verdiskapingseffekt på 4,6 milliarder kroner, mens sysselsettingen kommer opp i ca. 3 300.

Ved en økning av produksjonsnivået til 2000 GWh pr år er de anslåtte utslippsreduksjonene 475 000 tonn CO2-ekvivalenter. Ved en kalkylepris på 500 kroner pr tonn er den årlige verdien av denne
utslippsreduksjonen ca. 240 millioner kroner.

Ringvirkninger i rør og infrastruktur
Det vil i tillegg til den årlige verdiskapingseffekten også oppstå verdiskaping under utbygging av ny kapasitet i verdikjedene for biogass. Denne engangseffekten er anslått til ca 13 800 årsverk og 14
milliarder kroner for eksempelvis 2000 GWh ny kapasitet.

Les rapporten her: Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet

Les også Klimavirkninger av ikke-skogbasert bioenergi, en rapport fra NVE. Den anslår at ca 5 TWh er en realistisk mengde energi fra ikke-skogbaserte biomasser som er tilgjengelig med dagens teknologi i et mellomlangt tidsperspektiv. Denne mengden kan økes dersom dyrking av mikro- og makroalger til energiformål utvikles.