font

Team - målretta arbeid

Jente framtidaHovedsatsing for Lister barnevern det siste året har vært opplæring i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier. Det er nå opprettet eget voldsteam. Lister barnevern har over flere år fokusert på de minste barna, og det har resulterte i opprettelse av sped- og småbarnsteam. Tre ansatte har fått opplæring og hospitert i Kristiansand for å lære med om oppbygging av teamet.

Lister barnevern har siden etableringen i 2010 jobbet med kompetanseheving og spesialisering av tjenestetilbudet. Formålet er kompetente og trygge ansatte som kan møte en stadig mer kompleks og utfordrende saksmengde.

Kompetanseløft
2012 bød på omfattende opplæring for alle ansatte i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier. Stiftelsen ATV (Alternativ til vold) var ansvarlig for gjennomføringen av opplæringen. Lister barnevern inviterte samarbeidspartnere til å delta. Det var mange deltakere fra ulike helsestasjoner, barnehager, PPT, Familiekontoret, mottak og andre. Lister barnevern har nå et eget voldsteam som skal håndtere disse sakene. En av tankene med voldsteam er at dette skal utvides med ressurspersoner fra samarbeidskommunene.

«Tidlig innsats barnehage» - tverrfaglig samhandling
Lister barnevern har vært pådriver og igangsetter av opplæring og utprøving av «Tidlig innsats barnehage» som er en tverrfaglig observasjonsmetode. Intensjonen er å tidligst mulig identifisere barn som har hjelpebehov, og slik hjelpe dem med minst mulig inngripen. Det har vært felles opplæring med Øyvind Kvello i risiko og beskyttelsesfaktorer. Helsesøstre, barnehagepersonell, PPT-ansatte, familiekonsulenter og barnevernansatte har deltatt. Både opplæringen og den tverrfaglige samhandlingen har knyttet ansatte sammen på tvers av profesjoner og kommuner. Tilbakemeldingene er veldig positive. Det arbeides nå med å lage en politisk sak til hver kommune med anbefaling om å implementere metoden i alle 37 barnehager i Flekkefjord, Kvinesdal Lyngdal og Farsund.

Team for sped- og småbarn
Lister barnevern har dannet et sped- og småbarnsteam med tre ansatte. De skal øke kompetansen og ferdighetene i å jobbe med de minste barna slik at disse hjelpes tidlig med minst mulig innsats. Det ligger nasjonale føringer til grunn for å dreie både fokus og arbeid mer målrettet mot denne gruppen. Ansatte har vært på opplæring og hospitert i barneverntjenesten i Kristiansand. De har tilegnet seg ulik kompetanse i utredning av de minste barnas omsorgsbetingelser og ulike metoder for tilknytningsbasert veiledning.

Kvalitet i tjenesten
Siden starten i 2010 har Lister barnevern hatt et proaktivt informasjonsarbeid retta mot barnehager. Det har resultert i en økning av meldinger fra disse tjenestene. Bekymringsmeldingene blir håndtert bedre ved at de ansatte etter hvert har opparbeidet seg trygghet, kunnskap og ferdigheter i å predikere småbarns omsorgsutvikling.
Lister barnevern deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk her i sør. Hovedtema her er kvalitet i tjenestetilbudet og brukertilfredshet. For Lister barnevern vil det som fremkommer her kunne bli viktig å se i sammenheng med den forestående evalueringen i 2013.