font

Strategi for energi

vindmoelle Foto Nikolaj Bock norden orgBalansetjenester og fornybar kraft er viktige tema for ei gruppe energiforskere som har utarbeida en energistrategi for Norge. Strategien anbefaler også industrien å fortsatt satse på kraftintensiv materialproduksjon, vannkraft og kabelteknologi for storskala kraftoverføring.

Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) er en uavhengig organisasjon og et samlingspunkt for de mest sentrale forskningsinstitusjonene innen naturvitenskap og teknologi. I mai 2013 vedtok styret i NTVA en nasjonal energistrategi for 2013-2017. Den skal tjene som et grunnlag for dialog med myndighetene, andre forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

Den nasjonale energistrategien tar utgangspunkt i den globale energi- og klimasituasjonen. Den består av to dels motstridende utfordringer:

  • dekke det økende globale energibehovet
  • redusere utslippene av klimagasser

En løsning er å øke produksjonen av fornybar kraft. Det skaper problemer med balansering av kraftsystemet siden denne produksjonen (sol- og vindkraft) i liten grad kan reguleres ut fra markedets behov for kraft. I strategien heter det:

Dette skaper behov for utvikling av nye tekniske og markedsmessige systemer for balansering av kraftsystemet, og lagring av elektrisk energi blir et viktig tema. Samarbeid på tvers av landegrensene og forsterkning av kraftoverføringsnettet for å løse balanseringsutfordringene, framheves av sentrale aktører å være kostnadseffektivt.

sirdal sirakvina turbinhallFramtidas utfordringer er dagens muligheter
NTVA mener det er nødvendig å legge om det globale energisystemet til mer bærekraftige og klimanøytrale energikilder, -systemer og -teknologier. Det er også behov for massiv energieffektivisering i heile samfunnet. Norge har unike muligheter i å utvikle sine energiråstoffer videre, men det fordrer kloke investeringer og god koordinering av forskning og innovasjon på dette feltet.

Med erfaring og kunnskap fra vannkraft, offshorevirksomhet og metallproduksjon mener NTVA at norsk industri har potensiale som leverandør og delleverandør i det internasjonale fornybarmarkedet.

Å holde balansen
Flere virkemidler kan tas i bruk for å balansere det nordeuropeiske kraftsystemet. For eksempel ved å øke fleksisbiliteten i kull- og kjernekraftverk eller øke innstallasjonen av fleksibel gasskraft. Strategien fra NTVA framhever at Norge har sin styrke:

... innen utnyttelse av vannkraft, utvikling av kabelteknologi for storskala kraftoverføring, markedsutvikling innen kraftsektoren og modellering av det totale energisystemet.

Energistrategien konkluderer med å anbefale nasjonal satsing blant annet på:

  • Vannkraft, offshore vindkraft og andre områder for fornybar energiproduksjon hvor norsk industri kan bli internasjonalt konkurransedyktig som hovedleverandør eller underleverandør.
  • Kabelteknologi for storskala kraftoverføring.
  • Energiintensiv, materialproduserende industri hvor Norge har sterke tradisjoner.
  • Systemanalyse som gir dyr forståelse av heile energisystemet teknisk, markedsmessig, miljømessig og samfunnsmessig.

Les hele strategien her (12 sider): NTVA - En nasjonal energistrategi 2013-2017

Strategien er bygd på innspill fra flere fagpersoner. Særlig interessante er

Lokalsamfunnene
I disse bidragene er det mye interessant å lese med tanke på arbeidet med fornybar kraft i Lister. Killingtveit skriver blant annet i sin konklusjon og anbefalinger om balanse- og pumpekraft:

Det er sannsynlig at en slik utbygging og bruk av det norske vannkraftsystemet vil kunne gi et viktig bidrag til omleggingen mot fornybar energi i Europa, og kunne bli ett av Norges aller viktigste bidrag for å motvirke global oppvarming og dermed bedring for det globale miljøet. Samtidig må en ta de lokale miljøvirkningene på alvor, og gjøre en avveining som ivaretar begge hensyn. Det er da viktig å legge til rette for ordninger slik at inntektsfordelingen føles rettferdig, blant annet bør dagens skattesystemer endres slik at de kommunene som får ulemper enten gjennom økt regulering i magasiner eller flere kraftlinjer, også får sin rettmessige andel av den verdiskaping som disse anleggene medfører.