font

Kunnskap om balansetjenester og fornybar energi

Et utvalg av sentrale rapporter, analyser og andre ressurser innen fornybar energi, balansetjenester, energisystemer, "grønt batteri" og beslekta tema. Beskrivelsene tar utgangspunkt i hva som er særlig relevant for Listerregionens arbeid med fornybar kraft, balansetjenester og energilagring.


Liv Birkeland

2013  
En nasjonal energistrategi 

En nasjonal energistrategi 2013 2017

Fra Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA). Konkluderer med at Norge særlig bør satse innen:
  • vannkraft, offshore vindkraft og andre former for fornybar energi der norsk industri kan hevde seg internasjonalt.
  • kabelteknologi for storskala kraftoverføring
  • energiintensiv, materialproduserende industri
  • systemanalyse

Les mer om strategien her.

Europas grønne skifte

Europas gronne skifte

Rapport 1/2013 fra Norsk klimastiftelse. Inneholder blant annet:
Nordic Energy Technology Perspectives

Nordic Energy Tech Perspective framside

Studie fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om hvordan regionen kan bevege seg mot ei karbonnøytral framtid.

Om behov for fleksibilitet:

Nordic electricity generation needs to be fully decarbonised by 2050. Wind generation, today some 3 % of Nordic electricity generation, needs to grow particularly quickly and alone accounts for some 25 % of electricity generation in 2050. This will increase the need for flexible generation capacity, grid interconnections, demand response and electricity storage.

Behovet for overføringskabler:

The Nordic hydropower resource will be increasingly valuable for regulating the North European power system. An increasingly efficient and flexible Nordic power grid could enable a quicker decarbonisation of the European energy system. Transmission capacity needs to be strengthened to facilitate this. 

Som en av seks fordeler de nordiske landa har, nevner studien:

The region has a common electricity market and is well positioned to provide flexible electricity to Central and Eastern Europe. Ambitious non-hydro renewable energy plans in Central European countries may make the Nordic region – with its wast hydropower resources – an increasingly important provider of flexible electricity.

IEA har også lagt ut en del visualiseringer av innholdet i rapporten. Der kan en for eksempel se hvordan utslipp av klimagasser varierer over tid i 2 graders-scenarioet kontra 4 graders-scenarioet og hvordan energiforbruket i ulike sektorer vil fordele seg.

Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Hefte utgitt av Smart energy for Europe platform i forbindelse med lansering av et tysk-norsk initiativ der 20 organisasjoner undertegna Felles tysk-norsk erklæring for et langsiktig samarbeid for å fremmme fornybar energi og verne om klimaet.

Lett tilgjengelige tekster forklarer bakgrunn og argumentasjon for økt satsing på fornybar energi og tettere intergrasjon mellom norsk og tysk kraftsystem. Betydninga av norsk balansekraft er særlig viktig.

På nett med framtida - kraftnettets betydning for verdiskaping

Pa nett m framtida

Multiklientstudie utført av THEMA Consulting Group, februar 2013.
Nytte-/kostnadsvurdering av planlagte og mulig investeringer. Konkluderer blant annet med at manglende realisering av investeringsplaner kan gi store samfunnsøkonomiske kostnader. Investering og reinvestering i kraftnettet er lønnnsomt med god margin. Dette gjelder også for nyinvesteringer i kraftproduksjon, forsyningssikkerhet og overføringskabler, sjøl om sikkerheten for lønnsomhet er større ved reinvesteringer.

Ledig kapasitet i nettet har en verdi ved at den kan betjene et framtidig behov. På sikt kan derfor realisering av for knapp kapasitet medføre store kostnader.

Balansert nettutvikling og fordeling av kostnader over tid. Reguleringer og konsesjons- og plansystemene må tilpasses bedre. Det er krevende å fordele kostnadene blant nettkundene.

På nett med framtida - kraftnettets betydning for verdiskaping - REGION SØR Regional delrapport laga av THEMA Consulting Group, januar 2013.

 

2012 

 
The significance of international hydropower storage for the energy transition Omfattende rapport skrevet på oppdrag av Verdens energiråd (World Energy Council) av analyseselskapet Prognos. Utforsker om særlig skandinavisk infrastruktur for vannkraft kan brukes til å lagre overskuddsenergi og levere kraft ved underskudd i Tyskland.

Slår fast at den mest energieffektive form for lagring er såkalt indirekte lagring. Det vil si at det skandinaviske markedet bruker kraft fra kontinentet i perioder med overskudd der, og dermed sparer sin opplagrede vannkraft til perioder med underskudd av kraft.

Prognos anslår at det er økonomisk lønnsomt å etablere 7-12 GW i nye kabler mellom Skandinavia og Tyskland. Dette inkluderer planlagte kabelprosjekt. På denne måten kan 26-52 % av den tyske overskuddskraften utnyttes.

Stortingsmelding nr 14: Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet "Nettmeldinga" fra regjeringa Stoltenberg blei lagt fram i mai 2012. Med hensyn til utenlandskabler og bruk av reguleringsevnene i det norske kraftsystemet har meldinga følgende perspektiv:

Nye utenlandsforbindelser skal etableres i den grad de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Når nye forbindelser vurderes vil bidraget til å styrke forsyningssikkerheten i Norge være et viktig hensyn i analysene.

Det er også viktig at slike prosjekter er med på å ta vare på verdien av norske fornybare ressurser, i praksis særlig vannkraften (s 74).

I innstillinga fra energi- og miljøkomiteen, Innst 287 S (2011-2012), uttrykker flertallet et mer positivt/offensivt syn på etablering av flere utenlandsforbindelser (se side 10 og 11 under Kraftutvekslling).

Energiutredningen - verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredninga2012

NOU nr 9 fra mars 2012. Olav Akselsen var leder og Marit Arnstad nestelder for utvalget.

Skisserer energiutviklinga fra 1980 og til idag, egenskaper ved vårt kraftsystem og nasjonale og internasjonale trekk. Behandler sentrale energipolitiske spørsmål, slik som:

  • Forsyningssikkerhet
  • Verdiskaping, velferd og fordeling
  • Energi og natur
  • Framtidas energibruk
  • Energisystemet

Avslutter med fire fagkapittler der særlig ressursgrunnlag og teknologisutvikling, infrastruktur for energi og kapittelet om kraftuveksling med utlandet er særlig interessante.

   
2011  
Energi21 - Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiteknologi

NB! 9 MB fil

Energi21 forside
Energi21 er etablert av OED med formål å lage og implementere en nasjonal strategi for FoU innenfor energisektoren. Organet har sekretariat hos NFR.

Norge har et betydelig potensial som produsent og leverandør av balansetjenester som vil kunne øke utnyttelsen av fornybar kraft i et integrert europeisk samarbeid. Dette krever forskning og utvikling over et bredt spekter, og innebærer store muligheter for økt verdiskaping samtidig som fornybarandelen i Europa kan økes.

I Energi21-strategien av 2011 foreslås balansekraft som et av seks satsingsområder. I 2013 starta arbeidet med å rullere strategien.