font

Verdiskaping der verdiene skapes

Lista vindkraftlandskap JonAndersSkauNorge er en stor energinasjon i Europa, og ikke bare hva olje og gass angår. Globale miljøutfordringer knyttet til fossil energi har gitt vannkraften en renessanse få trodde var mulig bare for noen få år tilbake. Igjen bygges landet på vannkraft! Sist det skjedde, skapte det store regionale ringvirkninger i form av industribygging, lokale velferdsløft og styrket kommuneøkonomi.

I dag er det snakk om andre utfordringer. Kraften omsettes i et internasjonalt marked. Og de regionale spørsmål handler om hvordan vi kan realisere levende kunnskapssamfunn også i de deler av landet som ikke ligger innenfor arbeidsmarkedsomlandene til de største byene.

Lister er et knutepunkt for fornybar energi. Regionen står foran en gigantisk utbygging av både ledningsnett og ny kabel til utlandet. Det er snakk om investeringer på tosifrede milliardbeløp. På denne måten vil regionen bli enda viktigere som kraftknutepunkt, samtidig som vi mister store naturverdier. Det er i denne sammenheng at leder i Listerrådet, Sirdals ordfører Jonny Liland har uttalt at monstermastene i Hardanger bare er for peanøtter å regne.

Kraftmagasin for EuropaFor Statnett og vannkraftprodusentene i Norge betyr utenlandskablene fra Lister store fortjenestemuligheter. Beregninger viser at NorNed-kabelen (som går fra Lister til Nederland) var nedbetalt i løpet av seks år. Bare i 2012 var Statnetts inntekter på kabelen mer enn 400 millioner kroner.

Det er ressursene i Lister som gjør denne kraftutvekslingen mulig. Det er vår natur og beliggenhet som gir økte inntekter til Statnett og bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål. Slik regelverket nå er utformet, står imidlertid kraftkommunene i fare for å tape inntekter på slik utveksling. Og regionen som heilhet får ingen kompensasjon for de naturverdier som blir beslaglagt av ledninger og kraftanlegg...

I Norge er det en lang tradisjon for at lokalsamfunnet skal kompenseres når lokale og regionale naturressurser utnyttes for energiutbygging. Det har vært tilfellet når det gjelder vannkraftutbyggingen i Norge fra den spede begynnelse tidlig i forrige århundre, og slik har det også vært for utbygging av oljevirksomheten fra Rogaland og nordover. Utbygging av strømnettet har vært et unntak fra dette siden en har antatt at investeringer i nett øker den lokale forsyningssikkerheten.

Dette har forandret seg. Dagens nettutbygging handler først og fremst om å ivareta nasjonal forsyningssikkerhet og legge til rette for utveksling av strøm med utlandet. Både det regjeringsoppnevnte Energiutvalget, som avga innstilling i fjor, og Rødseth-utvalget har derfor anbefalt en kompensasjonsordning for kommuner og regioner som berøres av omfattende nettutbygging. Dette er ennå ikke fulgt opp av verken den avgåtte eller den nåværende regjering.

Vi har påpekt dette overfor Statnett, NVE og Olje- og energidepartementet, dessverre uten å møte forståelse. NVE har gitt konsesjon til Statnett for den store utbyggingen i vår region. Nå ser kommunene ingen annen utveg enn å fremme innsigelse over denne beslutningen til Olje -og energidepartementet. Kommunene i Lister er positive til at fornybar energi basert på naturressurser fra vår region kan spille en viktig rolle for energiforsyningen i Europa og bidra til oppnåelse av nasjonale og internasjonale klimamål. Samtidig ønsker vi forståelse for at denne verdiskapingen må skape vekst og utvikling i regionen, og ikke bare bety forringelse av vakker natur og langvarige beslag av fellesskapets verdier.

Svartevassdammen 2012Da Lister var vertskap for den storstilte Sira-Kvina-utbygging på 60- og 70-tallet, ble det samtidig reist industri som foredlet denne kraften. Dette har gitt et mangfold i regionen som vi ennå har glede av i form av en konkurransedyktig prosess- og verkstedindustri.

I 2014 er utfordringen å bygge videre på det næringslivet og den kompetansen vi har, og sammen med nasjonale myndigheter og internasjonalt næringsliv sikre en oppgradering av regionens kompetanseprofil. Her kan vi for eksempel vise til konklusjonene og anbefalingene i NOU 2011:3 «Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet».

Regjeringen har i sin politiske plattform understreket at kommunene skal få beholde en større andel av verdiskapingen der hvor verdiene skapes. Som ordførere vil vi derfor invitere til dialog mellom region og stat for å skape ny vekst i Lister med tradisjonelle ressurser som utgangspunkt. Håndterer vi dette rett, kan vi sammen skape store verdier med en god regional fordelingsprofil.

Ordfører Jonny Liland, Sirdal, ordfører Ånen Verdal, Hægebostad, ordfører Jan Sigbjørnsen, Flekkefjord, ordfører Richard Buch, Farsund, ordfører Jan Kristensen, Lyngdal og ordfører Svein Arne Jerstad, Kvinesdal