font

Lister 5 - økonomiske konsekvenser

Telemarksforskning har undersøkt hvordan en sammenslåing av fem kommuner i Lister vil virke inn på økonomiske rammevilkår.

Problemstillinger som belyses:

  • Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes av en kommunesammenslåing?
  • Hva vil en sammenslått kommune få i «støtte» fra staten for å gjennomføre en sammenslåing?
  • Hva er innsparingspotensialet i forhold til administrasjonsutgiftene?
  • Hva er innsparingspotensialet på tjenesteområdene?

Oppsumert og under gitt forutsetninger, kan de økonomiske konsekvensene se slik ut:

      I mill kr      I % av brutto driftsinntekter
Effekt frie inntekter år 1-15 (årlig) 3,1  0,1 %
Effekt frie inntekter etter år 20 (årlig) -68,9 -2,5 %
Økonomiske virkemidler (engangsstøtte)  80,0 2,9 %
Effektiviseringsgevinst administrasjon (årlig)  20,7 0,8 %
Effektiviseringsgevinst tjenesteområdene (årlig)  45,3  1,6 %
Andre effekter (Årlig, E-skatt 128 mill og konsesjonskraftinnt. 6 mill)    134,0  4,9 %
Sum år 1  283,1 10,3 %
Sum år 2-15 203,1  7,4 %
Sum etter år 20 131,1  4,8 %

 
Les en presentasjon av Telemarkforskning sitt arbeidet her:

pdfØkonomiske effekter av kommunesammenslåing - Lister5

Les mer om samarbeidsprosjektet Lister5