font

Innlegg på ROS Lister fagdag

Avspark for ROS Lister var en fagdag med gode faglige innlegg og 25 deltaker som bidro med nyttige innspill og viktige synspunkt. Her ligger presentasjoner og mere informasjon fra dagen.

Media

Avisen Agder om
ROS Lister fagdag

Høsten 2011 starta kommunene i Lister et arbeid for en felles ROS-analyse for regionen. Prosjektet er kalt ROS Lister. Analysen skal være ferdig innen april 2012. Fagdagen på Utsikten hotell 19. oktober markerte startskuddet for denne prosessen.

Magne Eikanger fra Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 er konsulent for Listerrådet i arbeidet med ROS Lister. Han startet fagdagen med et innlegg om hvorfor arbeidet er viktig.

pdfPresentasjon Magne Eikanger623.82 KB (i svart/hvitt uten bakgrunn, av plasshensyn.)

Yngve Årø, beredskapssjef hos Fylkesmannen i Vest-Agder, orienterte om kommunenes rolle i arbeidet med  risikokartlegging og beredskap. Innlegget var ekstra interessant og aktuelt på grunn av ny lov (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

pdfPresentasjon Fylkesmannen i Vest-Agder2.49 MB

Jon Inge Aasen fra Brannvesenet Sør ga i sin presentasjon en oversikt over hva hans organisasjon bidrar med og i Lister. Det er et bredt spekter av ressurser og tjenester.

pdfPresentasjon Brannvesen Sør2.03 MB

Thor Walter Børresen i Agder Energi Nett AS ga deltakerne et innblikk i strømnettet i Lister og beredskapen ved strømbrudd. Snø, tordenvær, vegetasjon og vind er de viktigste årsakene til strømbrudd. 07272 er nummeret å ringe ved strømstans eller feil. (Presentasjonen nedenfor er etter fagdagen oppdatert med info om nedetid, se plansje nr 32.)

pdfPresentasjon Agder Energi10.58 MB

Svein Arne Jerstad fra NVE hadde flom, skred og klima som tema for sin presentasjon. Et spørsmål han tok opp til diskusjon var vedlikehold av sikringstiltak, hvem har ansvaret? Her hadde ingen et tydelig svar, men det er heilt klart ei problemstilling verdt å være oppmerksom på. Jerstad nevnte også aktsomhetskart for steinsprang og snøras. Disse finnes på Skrednett, under fanen for kart. NVE er interessert i tilbakemeldinger fra kommunene om hvor nyttige og relevante disse kartene er.

pdfPresentasjon NVE1 MB

Av interesse kan også NVEs innspill til ROS Agder være: pdfNVE: Innspill til ROS Agder

Johan Martin Mathiassen fra Farsund kommune innleda til en diskusjon om hvordan ROS-analyse brukes i arealplanlegging.

pdfPresentasjon Farsund kommune164.03 KB

Uønskede hendelser
Deltakerne kom med forslag til uønska hendelser som ROS Lister må arbeide videre med. Dette var:

 • Strømbrudd, som varer lengre enn 1 time
 • Brann i institusjon
 • Svikt i data-/telekommunikasjon
 • Flom i elv eller vassdrag
 • Brann i rådhus
 • Svikt i vannforsyning
 • Epidemi
 • Større ulykke - mange skadede
  • må differensieres i ulike typer ulykker
 • Svikt i avløp
 • Dambrudd
 • Stente veier
 • Trusler mot skole/barnehage
 • Stort snøfall
 • Ulykke på stor bedrift
 • Bemanningssvikt i helsesektoren
 • Orkan
 • Høy vannstand
 • Forurensing/utslipp
 • Terrorisme
 • Brann i tett trehusbebyggelse
 • Ras
 • Skogbrann
 • Jernbaneulykke
 • Radioaktivt nedfall
 • Skipshavari
 • Ulykke utenfor egen region som berører innbyggere fra Lister
 • Ulykke i stolheis
 • Dyre- og plantesjukdommer
 • Nedlegging av store arbeidsplasser
 • Brann i skole/lokale for voksenopplæring
 • Vold og/eller trusler mot kommunens ansatte
 • Forurensning i matvarekjeden
 • Svikt i forsyning av
  • mat
  • drivstoff
  • finansielle tjenester
 • Kulturelle konflikter
 • Trusler blir oversett i kommunes planlegging
 • Overgrep mot barn og voksne
Videre arbeid
Innspillene og kunnskapen fra fagdagen tar vi med oss videre i ROS Lister. Les mer om hvordan arbeidet er organisert.