font

Uønska hendelser - ROS Lister

I arbeidet med ROS Lister kartlegger vi ulykker, naturødeleggelser og andre såkalte uønska hendelser. Til sammen blir over 40 hendelser kartlagt. 3T-metoden blir brukt til dette, der vi ser på Tilstand, Trussel og Tiltak for de ulike hendelsene.


Uønska hendelser i Lister spenner fra miljøkatastrofer etter skipshavari til epidemier, trafikkulykker og svikt i it-systemer. Det er oppretta fire forskjellige arbeidsgrupper med fagpersoner fra alle de seks Lister-kommunen i hver gruppe. Disse gruppene utreder hendelsene som tematisk særlig tilhører deres arbeidsfelt.

Arbeidsgruppe sentraladministrasjon
1. Bortfall av strøm i over 8 timer.
2. Svikt i data- og telekommunikasjon samt –utstyr i mere enn 4 timer.
3. Brann i rådhus.
4. Terrorisme.
5. Ulykke utenfor egen region som berører innbyggerne på Lister.
6. Nedlegging av store arbeidsplasser.
7. Svikt i forsyning av mat, drivstoff og finansielle tjenester.
8. Kulturelle konflikter

Arbeidsgruppe skole og oppvekst
9. Trusler mot skoler / barnehager.
10. Brann i skoler og barnehager.
11. Fysiske overgrep mot barn i skole / barnehage.
12. Seksuelle overgrep mot barn i skole / barnehage.
13. Ulykke med transport av elever i skolesituasjon / skoleskyss.
14. Ulykker i basseng.
15. Skoler / barnehagebarn som blir borte i forbindelse med turer og ekskursjoner som arrangeres av skoler / barnehager.
16. Foreldre som skal hente barn er beruset / ruset.
17. Ulykker i skolegården.
18. Bortføring / gisseltaking i skole / barnehage.
19. Evakuering av skole / barnehage som følge av hendelser utenfor skolen / barnehagen.

Arbeidsgruppe helse og omsorg
20. Brann i institusjon og omsorgsbolig.
21. Epidemi med smittsom sykdom i befolkningen.
22. Epidemi med smittsom sykdom hos dyr.
23. Radioaktivt nedfall / atomulykker.
24. Stor ulykke med mange skadede.
25. Bemanningssvikt i helse- og omsorgssektoren.
26. Forurensning i matvarekjeden.

Arbeidsgruppe teknisk sektor
27. Flom i elver og vassdrag, samt bebygd område.
28. Høy vannstand i sjøen.
29. Svikt i vannforsyningen.
30. Svikt i avløp.
31. Dambrudd.
32. Stengte veger og tunneler i mer enn ? timer.
33. Sterkt snøfall.
34. Ulykke på bedrift.
35. Sterk vind.
36. Forurensning / utslipp.
37. Brann i tett trehusbebyggelse.
38. Branner i naturen.
39. Ras / skred.
40. Skipshavari.
41. Trusler som er oversett i kommunal arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Hver hendelse blir kartlagt med hensynt til tilstand, trussel og tiltak (3 T-modellen). Gruppene arbeider både med tiltak som reduserer risiko for at hendelsen inntrer (forebyggende) og tiltak som reduserer konsekvensen dersom den uønska hendelsen inntreffer (avhjelpende).