font

Status energi- og klimaplan

Sparepaere grassI 2009 vedtok alle kommunene i Lister en samla energi- og klimaplan for regionen. Den beskriver mål og tiltak fram mot år 2020. Per 2012 har konkrete resultater begynt å vise seg og flere tiltak er iverksatt. På feltet fornybar varme kan regionen allerede skilte med at 80 % av målet er nådd. Gjennom etablering av vindkraft og biovarme, har særlig Farsund kommune bidratt til realisering av mål i energi- og klimaplana for Lister.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Lister klima og miljø

Energi- og klimaplan for Lister består av tiltak og mål som gjelder heile regionen. Den har også tiltak og mål som er utarbeida spesielt for hver enkelt kommune.

Les planen: pdfEnergi- og klimaplan for Lister 20091.81 MB

Felles mål
Sammen vil kommunene i Lister oppnå følgende innen 2020:

  1. Redusere utslipp av klimagasser med 20 %. (Relatert til utslipp i 1991.)
  2. Øke den fornybare kraftproduksjonen med 900 GWh.
  3. Øke den fornybare varmeproduksjonen med 15 GWh.
  4. Øke fornybarhetsgrad til oppvarmingsformål i husholdningene med minst 60 %.
  5. Energieffektivisering tilsvarende 20 %
  6. Øke bruk av fornybare energibærere i mobil forbrenning med 10 %.

Tiltak
Energi- og klimaplana nevner 17 tiltak som skal gjennomføres for å oppnå måla. Dette er ulike virkemidler, fra utskifting av oljekjeler til felleskommunale planer. Les mer om tiltakene her.

Resultat for mål 1 - Reduserte utslipp

På grunn av at SSB har slutta med å utgi statistikk over kommunenes utslipp, er det vanskelig å måle hvor Lister ligger i forhold til målet om 20 % reduksjon i utslipp av klimagasser. De siste offisielle tall er fra 2009 (202 000 tonn CO2) og viser at utslipp i Lister (eksl. industri) er vel 7 % høyere enn i 1991 (188 600 tonn CO2). Det kan likevel se ut som om utslippene er på vei ned. Les mer her. Kommunene i Lister samarbeider med andre kommuner og aktører for å komme fram til gode metoder for å beregne utslipp av klimagasser.

Ved etablering av biobrenselsanlegg i kommunene vil fornybar varme erstatte oljefyring. Den første flisfyren som blei satt i gang i Farsund kommune (Vanse) resulterte i at to kommunale og en fylkeskommunal oljefyr kunne tas ut av drift. Og dersom alle biobrenselsanlegg som er etablert eller planlagt i Farsund skulle vært fyrt med olje i stedet, ville det medført utslipp av 1 500 tonn CO2.

Anlegget på Rom i Lyngdal gjør to eksisterende oljekjeler overfødige. Det redusere CO2-utslippene fra fossile kilder med omlag 55 tonn. Det tilsvarer 27 dieselbiler som kjører 15 000 km/år.

De andre biovarmeanleggene i Lister vil bidra på tilsvarende måte, både ved å erstatte eksisterende fossil brensel og ved å frigjøre elektrisk kraft til annen bruk.

Status per 2013 for mål 1: gjennom systematiske tiltak bidrar kommunene i Lister til å redusere regionens utslipp av klimagasser. Det finnes ingen gode metoder for å måle/beregne disse endringene.

Resultat for mål 2 - Mer fornybar kraft

Produksjonen av fornybar energi i Lister har hovedsaklig skjedd gjennom regulering av vannkraft. Det er potensial for å øke denne produksjonen både gjennom effektivisering av eksisterende anlegg og gjennom utvikling av ny vannkraft. I Lister er det da snakk om såkalt småkraft, da de store vassdraga enten er verna eller allerede regulert. Utbygde småkraftverk siden 2009:

  • Stokkelandsåna kraftverk i Kvinesdal (2010). Årsproduksjon 8,4 GWh

To vindmollerAndre metoder for produksjon av fornybar kraft gjør seg mer og mer gjeldene. Lista vindpark i Farsund kommune kan i følge planer levere 220 GWh/år. Årsproduksjonen i 2012 var 65 GWh. Beregningene for planlagte vindkraftverk i Lister viser at til sammen kan disse produsere mer enn 2 TWh. Det er ikke sannsynlig at alle disse realiseres.

Også fornybar varmeproduksjon øker, og som resultat for mål 3 viser, vil denne produksjonen snart utgjøre drøyt 12 GWh.

Bondelaget på Lista har et eget prosjekt for å kartlegge mulighetene for biogass. På grunn av usikre rammebetingelser har det fram til nå vært vanskelig å etablere slike anlegg.

Ei kort oppsummering på omsøkte og planlagte prosjekt per 2012 viser 20 vannkraftprosjekter (300 GWh) og 7 vindkraftprosjekter (2 TWh).

Status per 2013 for mål 2: Lister er i ferd med å realisere 1/3 av målet om ny fornybar kraft.

Resultat for mål 3 - Fornybar varme

Gjennom prosjektet Lister biovarme har regionen arbeidet målretta for å utvikle fornybar varmeproduksjon. I tillegg til å nå målet i energi- og klimaplana om 15 fornybare GWh, skal dette bidra til lokal ressursutnyttelse og verdiskapning.

Så langt er nesten 12 GWh etablert eller under utbygging i Lister. Dette inkluderer omlag 5,35 GWh fra Farsund kommune (flere bygg i Vanse og Farsund) og 6 GWh fra Rom biobrenselanlegg i Lyngdal, når dette er fullstendig utbygd.

I Kvinesdal er planlegginga av biovarme kommet godt i gang. Her er det samla energibehovet for idrettshall, svømmehall, barnehage og fremtidige boligblokker nesten 2 GWh. Inkludert i dette er også tilkobling til et fylkeskommunalt bygg (videregående skole) med forventa årsforbruk på 0,3 GWh.

Flekkefjord kommune har kartlagt mulighetene for et fjernvarmeanlegg på Uenes. Det ene alternativet vil dekke et varmebhov på 1,8 GWh/år, mens et annet alternativ som også inkluderer sjukehuset i Flekkfjord, vil ha et varmebehov på 4,3 GWh/år. Om dette blir realisert vil antakelig komme opp til politisk behandling i løpet av 2014.

I Sirdal blir det utreda om spillvarme eller biobrensel er mest hensiktsmessig varmekilde i et anlegg på Tonstad.

Status per 2013 for mål 3: Lister vil om kort tid ha innfridd målet om produksjon av fornybar varme i regionen. Per 2013 er omlag 8 GWh/år realisert og i drift.

Resultat for mål 4 - Fornybar varme i husholdningene

Energiforbruket i husholdningene i Lister har en svak økning i perioden 2000-2009. Bruken av fyringsolje går ned i samme periode, så det økte forbruket dekkes i hovedsak av elektrisk kraft. Det er muligens en svak tendens til at også forbruket av ved og annen biobrensel øker.

Dessverre er tallmateriale for å måle resultatoppnåelse vanskelig av samme grunn som for mål 1. Lokale energiutredninger bidrar med verdifull dokumentasjon. Det samme gjelder Energibruksrapporten 2012 - Energibruk i husholdningene fra NVE.

Status per 2013 for mål 4: regionen mangler metoder for å beregne måloppnåelse. Det er sannsynlig at bruken av fossile varmekilder er betydelig redusert.

Resultat for mål 5 - Energieffektivisering

ENOVA-prosjekt i kommunene, for eksempel Hægebostad.

Flekkefjord kommune har hatt en omfattende prosess som har resultert i energimerking av 49 bygg og energianalyse på 40 av disse. Se presentasjon til Terje Glendrange på Listerkonferansen 2013:

pdfEnergikartlegging i Flekkefjord

Status per 2013 for mål 5: fullstendig data og oversikt mangler. Kommunene i Lister arbeider med å hente inn registreringer.

Resultat for mål 6 - Fornybar mobil forbrenning

Hurtigladestasjoner etableres i Lister høsten 2013, nærmere bestemt i Flekkefjord og Lyngdal. I samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Transnova har kommunene i Lister ambisjoner om å utvikle en fullstendig ladeinfrastruktur for el-bil i løpet av kort tid.

I prosjektet Lista biogass ser en blant anna på muligheten for oppgradering av gassen for bruk i kollektivtransport.

Status per 2013 for mål 6: Regionen arbeider planmessig for en komplett ladeinfrastruktur for el-bil. Regionen har ladestasjon for Tesla i Lyngdal og et enkelt ladepunkt for samme biltype i Kvinesdal. Innen noember 2013 er hurtigladestasjoner for andre biltyper etablert i Flekkefjord og Lyngdal.


PS! En del resultat fra klima- og energiarbeid i kommunene i Lister er enda ikke lagt ut på nett. Denne artikkelen er derfor ikke heilt utfyllende. Mer informasjon kommer. Sist oppdatert oppdatert oktober 2013, Liv Birkeland