font

Status tiltak i energi- og klimaplan

For å oppnå måla i energi- og klimaplana har kommunene i Lister kommet fram til 17 felles tiltak. Flere av disse er gjennomført eller satt i gang, mens andre underveis er blitt vurdert som mindre hensiktsmessige. Her beskrives tiltakene og status for dem.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Lister klima og miljø

Tiltakene utgjør en solid del av energi- og klimaplan for Lister. På s 44 i plana er tiltaka gitt en rådgivende prioritering og relatert til de seks målsetningene. Les mer om mål og resultat her. Nedenfor en kort oppllisting av tiltaka etterfulgt av en mer detaljert beskrivelse.

Rådgivende
prioritering
Tiltak
1 Stimulere til økt kapasitet i el-nettet for kraftproduksjon og effektkjøring
2 Utskifting av oljekjeler i kommunale bygg
3 Vurdere å utarbeide en felleskommunal areal- og transportplan
4 Miljøsertifisering av bygg i Listerkommunene
5 Stimulere til informasjonstjenestetilbud
6 Sende ut kortversjon av energi- og klimaplan til alle innbyggerne i kommunene
7 Miljøvennlig innkjøpsprofil for kommunal bilpark
8 Legge til rette for produksjon av biobrensel i form av flis
9 Etablering av nærvarmeområder i Listerkommunene
10 Stimulere til sikring av CO2-binding i skog
11 Arrangere et årlig energimøte der industribedrifter i regionen møtes
12 Innføre regnmakerprogrammet i alle barneskolene i Listerkommunene
13 Utarbeide felleskommunal vindkraftplan
14 Utarbeide felleskommunal småkraftplan
15 Kartlegge mulighetene for fellesfjøs med biogassproduksjon
16 Stimulere/informere om muligheter for reduksjon av nitrogen i fôr og gjødsel
17 Utrede klimakonsekvensene for kommunene

Tiltak 1: Økt kapasitet i el-nettet
Inngår i regionens arbeid med fornybar kraft og Lister som "grønt batteri".

Tiltak 2: Utskifting av oljekjel
Lister har vært aktive overfor prosjektet Oljefri, som drives av Naturvernforbundet. I 2012 starta prosjektet med aktiviteter i Kristiansandsregionen. I 2013 søkte vi sammen med Naturvernforbundet Kommunal- og regionaldepartementet om midler til å starte opp tilsvarende arbeid i Lister. Søknaden blei avslått. Kommunene har oppmerksomhet retta mot problemstillinga og kan bistå med råd til private boliger som ønsker å skifte oljekjel og søke offentlig støtte til dette.

Tiltak 3: Vurdere felleskommunal areal- og transportplan
Det er tett kontakt mellom kommunene både politisk og administrativ på tema som gjelder planarbeid, arealforvaltning og transport. Så langt har det ikke vært aktuelt å utarbeide en felleskommunal areal- og transportplan.

Etter innspill fra Listerregionen har Vest-Agder fylkeskommune vedtatt i sin planstrategi at Listerplanen skal rulleres i inneværende periode (2011-2015). Samtidig har regionen sjøl et ønske om å rullere både strategisk næringsplan og energi- og klimaplan. I disse prosessene er det nødvendig å vurdere spørsmål om arealbruk og transport.

Tiltak 4: Miljøsertifisering av bygg
Det er to kommunale sertifisører i Lister. I prosjektet Interkontroll ytre miljø har kommunene blant annet sett på mulighetene ved å bruke ordninga Miljøfyrtårn. Dette vil samarbeidet i Lister følge opp.

Tiltak 5: Informasjon
Prosjektet Lister klima og miljø formidler kunnskap om energi og klima til ansatte, folkevalte og innbyggere i regionen, blant annet via nettsiden Lister.no.

Tiltak 6: Kortversjon av energi- og klimaplan til innbyggerne
Tiltaket blei gjennomført i 2009.

Tiltak 7: Miljøvennlig innkjøpsprofil bilpark
Innkjøpsprofilen er ikke tydelig etablert. Problemstillinga er løfta fram i konkrete tilfeller.

Tiltak 8: Produksjon av biobrensel
Regionen arbeider med dette tiltaket gjennom prosjektet Lister biovarme.

Tiltak 9: Nærvarmeområder
Nærvarmeområder er etablert i Vanse, i Farsund og i Lyngdal (Rom). Anlegg er under planlegging i Kvinesdal og til utredning i Sirdal og Flekkefjord. Lister biovarme bidrar til å utvikle nærvarmeområder i regionen.

Tiltak 10: CO2-binding i skog
Ingen data registrert på dette tiltaket.

Tiltak 11: Årlig energimøte
Realiseres gjennom Listerkonferansen.

Tiltak 12: Regnmakerprogrammet
Lister pedagogiske senter har arrangert flere kurs om Regnmakerprogrammet.

Tiltak 13: Vindkraftplan
Tiltaket har så langt ikke fått prioritet.

Tiltak 14: Småkraftplan
Tiltaket har så langt ikke fått prioritet.

Tiltak 15: Biogass
Vurdering av om tiltaket er realisertbart i prosjektet Lista biogass.

Tiltak 16: Reduksjon av N i fôr og gjødsel
Arbeid med biogassprosjektet på Lista er relevant for dette tiltaket. Ellers få initiativ registrert.

Tiltak 17: Klimakonsekvenser
Temaet har vært opp til diskusjon på faglige samlinger i regionen. Det blei også vurdert ved utarbeidelse av ROS Lister. Ut over dette er tiltaket ikke gjennomført.

Sist oppdatert oktober 2013, Liv Birkeland