font

Evaluering av prosjektet

ja eller neiI april 2013 fikk ansatte som jobber med plan- og miljøsaker i Lister, anledning til å svare på et spørreskjema om prosjektet Lister klima og miljø. Svarene tyder på at koordinatorrollen verdsettes og at regionen har nytte av faglig samarbeid og felles prosesser. Evalueringa avslører også områder hvor prosjektet gjerne skulle vist bedre resultater.

Lister klima og miljø har hatt to hovedmål, nemlig:

 • Følge opp energi- og klimaplanen for Lister
 • Styrke plan- og miljøkompetansen i Lister

For å evaluere om prosjektet har bidratt til disse målene, har ansatte i Lister som arbeider med plan og miljø mottat et skjema med 15 spørsmål. Disse er besvart med avkryssning på alternativene ja, nei og vet ikke/ikke relevant spørsmål.

Noen resultat
Svarene fra de ansatte viser at:

 • Det har vært tilstrekkelig med informasjon fra prosjektet.
 • Et stort flertall sier at de har hatt nytte av informasjon fra Lister.no.
 • De fleste kjenner til nettstedet Miljøkommune.no.
 • Prosjektet har bidratt til arbeidet med kommunal planstrategi.
 • Prosjektet har til en viss grad bidratt til å løfte fram sertifiseringsordninga Miljøfyrtårn.
 • Mange er usikre på om deltakelse i Oljefri er gunstig for vedkommendes kommune.
 • Rullering av klima- og energiplana er ikke blitt vanskeligere på grunn av prosjektet.
 • Den faglige koordineringa i prosjektet er utelukkende vurdert som positiv.
 • Ansatte i Listerkommunene mener at slike koordinatorfunksjoner kan være aktuelt for andre fagfelt.

Skjema er sendt ut til 25 ansatte. Resultatene ovenfor er basert på 12 svar. Et svarskjema er underkjent da det var umulig å tolke svarene entydig. Beregnet svarprosent er derfor 50 %.

Les pdfSkjema med alle spørsmål og fordeling av svar på de ulike spørsmålene.