font

ROS Lister

phoca thumb m 114 1Et klima i endring, økende avhengighet til teknologiske løsninger, globalisering og nye trusselbilder... Sjøl om Lister kanskje er den fredeligste plassen på kloden, er også vi sårbare for uønska hendelser. Arbeid med ROS Lister handler om hvordan vi kan unngå ulykker og katastrofer og stå best mulig rusta om de likevel skjer.

I Lister har vi utarbeida en felles  ROS-analyse for regionen. Den skal være et godt utgangspunkt for den enkelte kommunes beredskapsplan. Gjennom arbeidet har vi også styrka det interkommunale beredskapsnetteverket i Lister. Nedenfor kan du laste ned ROS Lister samt vedlegg:

pdfROS Lister (1,5MB)

Vedlegg:

Kommunen spiller ei viktig rolle i folks liv, også når ulykker og uønskede hendelser skjer. For eksempel bortfall av elektrisitet over lengre tid, ras, flom, telefonnett som ikke virker, skogbrann, epidemier, skipshavari, orkan m.m. Da er det viktig for kommunen å yte tjenester som er så sikre og robuste som mulig. Kommunen må også stille krav til næringsliv og andre om å opptre forsvarlig. Og dersom negative hendelser rammer, har kommunen viktige roller å spille i arbeidet med å sikre liv og verdier.

Sammen, i tykt og tynt
I "lille Lister" er det ofte slik at en ulykke eller naturkatastrofe ikke bare rammer en kommune alene. Vi har felles ferdselsårer og dalfører, slik at eksempelvis en flom i Hægebostad også merkes i Lyngdal. Og ei alvorlig trafikkulykke på E39 får konsekvenser for innbyggere i flere kommuner.

Lister-kommunene er avhengige av hverandre for å gi trygghet og sikkerhet til sine innbyggere. Ved skogbrann tropper brannfolk fra heile regionen opp. Når en kommune trenger helsefaglig bistand, stiller selvsagt nabokommunen sine ressurser til disposisjon. Og kommunene samarbeider også med å utvikle felles analyser og beredskapsplaner.

Les mer om hvordan arbeidet med ROS Lister var organisert.

Viktig tema
Fylkesmannen i Vest-Agder ga faglig støtte til Lister i arbeidet med felles ROS-analyse, og har også bidratt med kr 100 000 i økonomisk støtte for 2011. Midlene brukte kommunene på konsulenthjelp som bistod og koordinerte prosessen

19. oktober 2011 hadde vi en fagdag om risiko og sårbarhet i Lister. Se mer her.

Lenker
ROS Agder (Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder)
ROS-analyse for Setesdalen (presentasjon ved Egil Mølland, Iveland kommune)
Kommuner i Vest-Agder gode på ROS (Regjeringen)
Veileder kommunale ROS-analyser (DSB)
Reguleringsplanveileder - ROS-analyse (MD)
Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - Kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB)
Avdeling for samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vest-Agder

Dokument
Referat fra møter i prosjektgruppa for ROS Lister:

pdfProsjektgruppa ROS Lister 3 okt 2011 - referat