font

ROS-analyse

Analyse av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) betyr å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og planlegge tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Analysen bygger på faglig skjønn og erfaringer, og er et nyttig verktøy for å finne områder for forbedring.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., prosjektleder Lister nyskaping AS. M: 930 56 787

Risiko er et uttrykk for den faren som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.

Risiko uttrykkes ved sannsynlighet for uønskede hendelser multiplisert med konsekvensene dersom de skulle inntreffe:

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Dersom konsekvensene er dramtiske kan risikoen i en situasjon være høy, selv om sannsynligheten for den uønskede hendelsen er svært liten.

 

Sårbarhet er i denne sammenhengen et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål i en situasjon der det utsettes for påkjenninger.

 

Hvorfor ROS-analyse?

Her er en del gode argumenter for et systematisk arbeid med ROS:

 • Oppfylle sivilbeskyttelsesloven, se særlig §14, og ei rekke forskrifter. Disse stiller krav om analyse av risiko, beredskap og behov for forbedring.
 • Styrke risikostyring i den enkelte virksomhet i kommunen.
 • Bevisstgjøre de ansatte om risiko og sårbarhet i egen virksomhet og motivere for nødvendig endring og forbedring.
 • Vurdere om ny teknologi eller teknikker skal tas i bruk, både når det gjelder tekniske og menneskelige faktorer.
 • Redusere uønskede hendelser og gjøre forebyggende tiltak.

 

ROS-analyse - steg for steg
Det er ulike måter en kan kartlegge risiko og sårbarhet på. Uansett må arbeidet være systematisk og det må dokumenteres.

ROS-analyser er en viktig del av kommunens vedvarende arbeid med beredskap og forebygging. Den forutsetter regelmessig oppfølging. Nye faktorer som teknologi, endret ressursgrunnlag og nye oppgaver kan endre grunnlaget for analysen.

En ROS-analyse er et håndfast dokument som gjerne utvikles ved hjelp av følgende trinn:

 1. Definer et analyseområde. Det vil si et organisatorisk, geografisk eller funksjonelt nivå som skal analyseres. Er det heile kommunen, ei grend, et område som dekker flere kommuner, en virksomhet?
 2. Involver flest mulig som er berørt av det gitte området.
 3. Definert de uønskede hendelsene som kan inntreffe. Hver uønskede hendelse konkretiseres og formuleres så presist som mulig.
 4. Gjennomfør en analyse av hver hendelse ut fra punktene nedenfor.
  1. Mulige årsaker til hendelsene. For hver årsak beskrives de eksisterende og nye forebyggende tiltak.
  2. Hvor ofte inntreffer hendelsen?
  3. Konsekvensene av den uønskede hendelsen.
  4. Skadebegrensende tiltak. Eksisterende og nye mulige tiltak beskrives.
  5. Risikoanalyse basert på vurdering av sannsynlighet og konsekvens: Anslå sannsynligheten og konsekvensen for at hendelsen kan inntreffe. På bakgrunn av anslått sannsynlighet og konsekvenser anslås risikoen for den uønskede hendelsen. Tips: Lag en risiko-matrise
  6. Risikoreduserende tiltak foreslås i prioritert rekkefølge.
 5. Skaff oversikt over de ulike hendelsene som er blitt beskrevet, og sorter dem ut fra risikonivå, årsaksfaktorer, foreslåtte tiltak og/ eller tema.
 6. Vurder om ansvarsforholdene er klart nok definerte. Analysen vil være en del av grunnlaget når ansvarlig leder tar beslutning om videre oppfølging og tiltak.

 

Før startskuddet går
God forankring i ledelsen er avgjørende før arbeidet starter. Det er ledelsen som har ansvaret for kartleggingen av organisasjonens risiko og sårbarhet, og ledelsens engasjement er nødvendig for å gi kartleggingen legitimitet i resten av organisasjonen.

Emneord: risiko, ros-analyse, sårbarhet, samfunnsplanlegging