font

Risiko-matrise

Risiko kan defineres som sannsynligheten for at noe skjer multiplisert med konsekvensen av om det skjer. Sagt med en matematisk formel:

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko

En lite sannsynlig hendelse kan altså representere en stor risiko dersom konsekvensene er store nok. Det er det som eksempelvis ligger til grunn for at noen vurderer at kjernekraft har stor risiko. Sannsynligheten for at noe skjer er kanskje små, men dersom noe galt skulle skje kan konsekvensen bli ei gigantisk katastrofe.

Analyse av risiko skjer på grunnlag av skjønn, fakta og erfaringer. Og vi prøver å forutse hendelser fram i tid. Med dette i mente, skal en være forsiktig med å tillegge risikoanalysen høyere presisjonsnivå enn det den faktisk har.

Risikoanalyser kan gjøres på forskjellige måter. Her er et eksempel på hvordan en matrise kan være et nyttig verktøy. I eksempelet bruker vi fire nivåer på sannsynlighet og fire nivåer på konsekvens, altså en 4x4-matrise (tabell). En kan også bruke større og mindre matriser, alt etter behov.

Sannsynlighet/Konsekvens Lite farlig Farlig Kritisk Katastrofal
Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Lite sannsynlig

 

I matrisa blir en hendelse, eksempelvis skogbrann, vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer og opp mot konsekvensene den får. Skalaene for sannsynlighet kan være:

Vurdering


Poeng
Lite sannsynlig  Hvert 50. år eller sjeldnere 1
Sannsynlig  Hvert 10. år eller sjeldnere) 2
Meget sannsynlig  Årlig eller sjeldnere 3
Svært sannsynlig  Flere ganger hvert år 4

Og for konsekvens:

Vurdering
Poeng
Lite farlig Ingen skade på mennesker.
Små materielle skader.
1
Farlig Skader, men ikke livstruende.
Moderate materielle skader.
2
Kritisk Livstruende.
Betydelige materielle skader
3
Katastrofal Fare for tap av flere liv.
Store materielle ødeleggelser.
4

Poeng for konsekvens og sannsynlighet ganges. Ut fra poengsummen som hendelsen da får kan en vurdere risiko:

  • 12-16 (rød farge): Høy risiko. Vil som oftest kreve strakstiltak.
  • 4-9 (oransje farge): Middels risiko. Risikoreduserende tiltak må vurderes.
  • 1-2 (grønn farge): Liten risiko. Da er det ofte ikke nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak, så lenge krav i lov og forskrift er oppfylt.