font

Internkontroll ytre miljø

miljovern knapp_gronnHvordan gjøre miljøbelastninga fra kommunens drift mindre? Og hvordan kan kommunen bedre fylle sin rolle som lokal forurensningsmyndighet? Dette er spørsmålene som kommunen Søgne, Kvinesdal og Åseral samarbeider om i et prosjekt kalt "Internkontroll ytre miljø".


Fylkesmannen i Vest-Agder har etter tilsyn hos de nevnte kommunen påpekt at:

  • "Kommunenes internkontroll knyttet til ytre miljø er mangelfull."
  • "... avviket retter seg mot kommunen både som aktør og som myndighetsutøver."

Sammen med prosjektet Lister klima og miljø i Listerrådet, har kommunene arbeidet med å utvikle et bedre system for internkontroll og utvikle mer kunnskap og bedre rutiner for kommunen som myndighetsutøver på miljøfeltet.

Internkontroll
§ 3 i Internkontrollforskriften definerer:

"Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen."

Miljøstyringssystem
Krav til slik kontroll finner vi i § 5 i samme forskrift. Det er særlig punktene 4-8 i denne paragrafen som er interessante. De peker direkte på hva kommunene tidligere manglet, nemlig et skriftlig miljøstyringssystem. I følge nevnte paragraf og punkter, skal et slikt system inneholde:

  1. Miljømål
  2. Vurdere farer, problem og risiko for forurensning i kommunens drift
  3. Fordeling av miljøansvar, -oppgaver og -myndighet i organisasjonen
  4. Lage planer og gjøre tiltak for å redusere risiko
  5. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge miljøbelastning
  6. Overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

Arbeidet med å utvikle miljøstyringssystemet krever detaljinnsikt i kommunens drift. Og det er derfor oppgaver som tilligger administrasjonen og andre ansatte i kommunen.

Folkevalgte må engasjere seg
Fundamentet for miljøstyringssystemet bør imidlertid være en kommunal miljøpolitikk. Og den har de folkevalgte ansvar for å engasjere seg i og utvikle! I delegasjonsreglement for Åseral kommune heter det for eksempel:

"Kommunalutvalet er overordna miljøutval. Utvalet har det overordna og heilskaplege ansvaret for kommunen sin miljøpolitikk."