font

Lister klima og miljø

Tema i prosjektet

I prosjektet Lister klima og miljø arbeidet regionen med:

Lister klima og miljø var et pilotprosjekt støtta av Miljøverndepartemenet
og Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet blei avslutta i mai 2013.

Delprosjekt/initiativ:


Internkontroll ytre miljø

miljovern knapp_gronnHvordan gjøre miljøbelastninga fra kommunens drift mindre? Og hvordan kan kommunen bedre fylle sin rolle som lokal forurensningsmyndighet? Dette er spørsmålene som kommunen Søgne, Kvinesdal og Åseral samarbeider om i et prosjekt kalt "Internkontroll ytre miljø".

Les mer

Skredfarekartlegging i Lister

phoca thumb m 114 1Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) avdekker ingen områder med akutt skredfare i Lister. Rapporten Nasjonal plan for skredkartlegging peker på områder i Norge som bør utredes for eventuell skredfare.

Les mer

ROS-analyse

Analyse av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) betyr å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og planlegge tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Analysen bygger på faglig skjønn og erfaringer, og er et nyttig verktøy for å finne områder for forbedring.

Les mer

Klimatall for Lister

Kommunene i Lister skal redusere sine utslipp av klimagasser med 20 % innen 2020, målt opp mot utslipp i 1991. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kan det se ut som om veksttrenden er i ferd med å snu. Likvel, per 2009 er utslippene av klimagasser i Lister 7 % høyere enn i 1991.

Les mer

Innlegg på ROS Lister fagdag

Avspark for ROS Lister var en fagdag med gode faglige innlegg og 25 deltaker som bidro med nyttige innspill og viktige synspunkt. Her ligger presentasjoner og mere informasjon fra dagen.

Les mer

Risiko-matrise

Risiko kan defineres som sannsynligheten for at noe skjer multiplisert med konsekvensen av om det skjer. Sagt med en matematisk formel:

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko

En lite sannsynlig hendelse kan altså representere en stor risiko dersom konsekvensene er store nok. Det er det som eksempelvis ligger til grunn for at noen vurderer at kjernekraft har stor risiko. Sannsynligheten for at noe skjer er kanskje små, men dersom noe galt skulle skje kan konsekvensen bli ei gigantisk katastrofe.

Les mer

ROS Lister

phoca thumb m 114 1Et klima i endring, økende avhengighet til teknologiske løsninger, globalisering og nye trusselbilder... Sjøl om Lister kanskje er den fredeligste plassen på kloden, er også vi sårbare for uønska hendelser. Arbeid med ROS Lister handler om hvordan vi kan unngå ulykker og katastrofer og stå best mulig rusta om de likevel skjer.

Les mer