font

Prosjekt

Prosjekt i Lister

Samarbeidet i Lister har initiert mange prosjekt. I noen deltar alle seks kommuner, og i andre er det naturlig at færre deltar. Prosjektene oppstår når samarbeidet avdekker nye muligheter eller problemer som må løses. Listerrådet vektlegger at kompetanse og kunnskap fra prosjektene forblir i kommunene når prosjektene avsluttes.

Nedenfor finner du et utvalg av artikler fra prosjektene i Lister.

Fare, risiko og sårbarhet i arealplan

Bananskall sko risikoKartlegging av risiko og sårbarhet er et stadig viktigere tema. Det aktualiseres særlig av klimaendringene vi opplever, som igjen resulterer i nye risikobilder. I Plannett Lister har vi arbeidet med å utvikle ei felles sjekkliste med de viktiste farepunktene en må vurdere i  arealplanlegginga.

Les mer …

ROS i arealplan - fagmøte

Linjal tegninger_planHvordan kan vi planlegge slik at uønskede og kritiske situasjoner blir forhindra?Det var spørsmålet som Plannett Lister stilte på fagmøte i Farsund. 13 planfok fra kommunene i Lister, fylkesmann og Listerrådet deltok i diskusjoner om et svært aktuelt tema.

Les mer

Oppfølging av miljøstyringssystemet

Når hensynet til ytre miljø er bakt inn i driftsplaner, tydelig formulert i politiske målsetninger og jevnlig tema på leder- og avdelingsmøter, vil kommunens miljøstyringssystem være i stadig utvikling. Det er avgjørende for at systemet skal fungere.

I Stortingsmelding nr 12 heter det:

Internkontroll er ein kontinuerleg prosess som blir tilpassa i kvar einskild kommune.

Administrasjonssjefen kan ikkje personleg ha full oversikt over alt i kommunen eller sjølv sørge for at alle tenester er i tråd med interne og eksterne krav. Derfor er det viktig med godt og systematisk arbeid kring prioriteringa av styringa og kontrollen i administrasjonen i kommunane.

For å fange opp nødvendige endringer på en systematisk måte, skal miljøstyring innføres som fast punkt på ledermøter i kommunen. Gjennom jevnlig rapportering skal rådmannen ha god oversikt over status for miljøstyrings i kommunen. Det skal også være tema i kommunens årsmelding.

Planer og tiltak for lavere risiko

I en plan blir ulike tiltak satt i system ut fra kommunens miljømål og tiltang på ressurser (økonomi, tid, personell, kompetanse m.m.) Målet er å redusere risikoen for miljøbelastning på en mest mulig rasjonell måte. Med andre ord, ikke gjøre alt på ei gang, men gjøre det viktigste først.

Les mer

Medlemmer i Plannett Lister

Plannett Lister er for folk som arbeider med planlegging i Lister, først og fremst i kommunene. Også andre instanser er representert.

Les mer

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge

Miljøstyringssystemet forutsetter at kommunens arbeid med miljøhensyn ikke skal ligge i en egen plan, men integreres i de ulike drifts- og sektorplanene. Det betyr at rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge belastninger på ytre miljø må  bygges inn på samme måte.

Det er viktig at oppmerksomheten om miljøhensyn økes og vedlikeholdes i organisasjonen. Det skjer gjennom gode planer og rutiner, men vel så viktig er den løpende diskusjonen blant ansatte. På samme måte som økonomi og sjukefravær er faste tema for avdelings- og ledermøter, må status for ytre miljø også være det. Dette kan langt på vei sikres gjennom at kommunens miljøpolitikk tydelig sier at dette er et satsingsområde. Videre er stillingsinstrukser, lederopplæring og oppfølging av de ansatte gode virkemidler.

Byggningsdrift - miljøfarer og tiltak

Kommunen rår over en stor byggningsmasse, slik som skole, svømmebasseng, eldresenter og kommunehus. Ved drift og vedlikehold av disse, kan det oppstå fare for forurensning av ytre miljø.

Les mer