font

Prosjekt

Prosjekt i Lister

Samarbeidet i Lister har initiert mange prosjekt. I noen deltar alle seks kommuner, og i andre er det naturlig at færre deltar. Prosjektene oppstår når samarbeidet avdekker nye muligheter eller problemer som må løses. Listerrådet vektlegger at kompetanse og kunnskap fra prosjektene forblir i kommunene når prosjektene avsluttes.

Nedenfor finner du et utvalg av artikler fra prosjektene i Lister.

Park og anlegg - miljøfarer og tiltak

Kommunen har ansvar for ulike grøntanlegg, ofte tilknytta offentlige bygg som skoler, barnehager, sykehjem og kommunehus. Ansvaret kan også gjelde gravplasser og området rundt kirkebygg, dersom dette ikke er tatt hånd om av lokalt fellesråd.

Les mer

Bilpark - miljøfarer og tiltak

Kommunens bilhold og -bruk skaper noen situasjoner der forurensning av ytre miljø kan oppstå. Ulike tiltak er nødvendig for å redusere risikoen for at slike skader oppstår.

Les mer

Risiko for forurensning fra kommunal drift

En hver kommune har ansvar for å levere et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere. Til hver tjeneste kan det knytte seg ulike farer for negativ miljøpåvirkning. Det er derfor en omfattende oppgave å kartlegge miljørisiko og legge planer for å redusere farene for skade på miljøet.

Les mer

Fordeling av miljøansvar, -oppgaver og -myndighet

Rådmannen har det overordna ansvaret i kommunen. Det gjelder også for kontroll med egen drift for å unngå forurensning av ytre miljø. Det varierer mellom kommuner hvordan det praktiske ansvaret ellers er fordelt i organisasjonen. Som internkontrollforskrifta understreker, er det nødvendig at fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet er dokumentert skriftlig.

Les mer

Kommunens miljøpolitikk

Politiker dameMålene som kommunen setter seg på miljøfeltet skal være forankra i en overordna strategi, en miljøpolitikk. Med en tydelig politikk er det enklere for kommunen å gjøre de riktige prioriteringene og veivalgene.

Les mer

Miljømål

Fotball i_nettDet er i arbeidet med miljømålene at miljøpolitikken blir konkret. Forurensning og skade på miljø kan være mye forskjellig, fra støy og forstyrrelser i sårbare områder til utslipp av kjemikaler og forbruk av energi. Kommunens konkrete miljømål vil derfor også fortelle noe om hva kommunen satser på og synes er viktig.

Les mer